F1FG2_12 Farmakognozie II

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/5/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Marie Čulenová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Ivana Daňková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Margita Dvorská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Markéta Gazdová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Petra Kaucká, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Alice Sychrová, Ph.D. (cvičící)
prof. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jiří Václavík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ústav přírodních léčiv – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Předpoklady
Studenti by měli mít základní znalosti předmětů organická chemie, analytická chemie, biologie, botanika a fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Farmakognosie učí poznávat zdroje přírodních léčiv a produkty jejich metabolismu, používané a použitelné na léčbu, profylaxi a diagnostiku v humánní a veterinární medicíně.
Farmakognozie je věda o léčivech a pomocných látkách přírodního původu používaných v humánním a veterinárním lékařství. Zabývá se vyhledáváním a studiem jejich zdrojů, možnostmi jejich získávání. Vysvětluje vzájemné souvislosti a podmíněnosti tvorby sekundárních metabolitů, mechanismus jejich účinku a možnosti praktického využití. Obsahové látky definuje strukturou, která podmiňuje biologické vlastnosti jako objektivně měřitelnou skutečnost. Součástí je také příprava derivátů a parciální obměna izolátů za účelem jejich dalšího studia. Formuje profil absolventa v oblasti biogenních léčiv.
Přípravnými předměty pro výuku farmakognozie jsou "Botanika", "Biochemie" a "Organická chemie". Na výuku farmakognozie navazují povinně volitelné předměty "Produkce léčivých rostlin", "Explantátové kultury, "Biotechnologie léčiv" a "Toxikologie přírodních látek". Výuka se realizuje formou přednášek, seminářů a praktických cvičení. Všechny výše uvedené předměty zabezpečují akademičtí pracovníci Ústavu přírodních léčiv FaF VFU Brno. Pracovníci ÚPL se podílejí na zabezpečení výuky v atestačních programech a v programech celoživotního vzdělávání.
Výstupy z učení
Student má být schopne mikroskopicky a makroskopicky identifikovat vybrané drogy, znát jejich hlavní obsahové látky, využití, základní biosyntetické reakce, základní třídy sekundárních metabolitů. Znát hlavní rostliny používané ve farmacii.
Chemické charakteristiky sekundárních metabolitů, základní znalosti o vztahu struktura účinek, základní znalosti o nežádoucích účincích a interakčním poteciálu.
Osnova
 • SYLABUS PŘEDNÁŠEK
  * Léčiva ovlivňující centrální a periferní nervový systém.
  * Léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém.
  * Léčiva kardiovaskulárního systému.
  * Látky ovlivňující hemokoagulaci, fibrinolýzu a používané jako náhrada krevní plazmy.
  * Látky ovlivňující vodní bilanci organismu.
  * Léčiva respiračního systému.
  * Léčiva trávicího traktu.
  * Uterotonika, antiuratika, antiflogistika.
  * Dietetika, roborancia, geriatrika, zdroje vitaminů. Pomocná léčba diabetes mellitus.
  * Hormony, enzymy.
  * Protiinfekční a protiinvazivní léčiva.
  * Léčiva používaná pro lokální účinky.
  * Pomocné farmaceutické látky biogenního původu.
  * Přírodní látky inspirativní pro syntézu.

  SYLABUS LABORATORNÍCH CVIČENÍ Z FARMAKOGNOSIE
  1. Drogy obsahující sacharidy
  zkoušky totožnosti
  zkoušky na čistotu
  2. Drogy s obsahem slizů a polysacharidů
  důkazové reakce
  stanovení čísla bobtnavosti
  3. Drogy obsahující fenolové glykozidy
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz hydrochinonu a arbutinu
  titrační stanovení arbutinu
  4. Drogy obsahující kardioglykozidy (kontrolní test č.1)
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz
  kolorimetrické stanovení
  5. Drogy obsahující deriváty antracenu
  zkoušky totožnosti
  chromatografický důkaz derivátů antrachinonu
  kvantitativní stanovení hypericinu
  6. Drogy obsahující flavonoidní glykozidy
  zkoušky totožnosti
  kolorimetrické stanovení obsahu flavonoidů
  chromatografický důkaz
  7. Drogy obsahující saponiny (kontrolní test č.2)
  důkazové reakce
  stanovení hemolytické účinnosti na krevním agaru
  stanovení čísla pěnivosti podle Koflera
  kvantitativní stanovení kyseliny glycyrrhizinové
  8. Drogy obsahující třísloviny
  důkazové reakce - barevné, srážecí
  chromatografický důkaz
  stanovení obsahu tříslovin v droze
  9. Drogy obsahující silice
  důkazové reakce
  chromatografický důkaz
  stanovení obsahu silice
  10. Drogy obsahující alkaloidy I. (kontrolní test č. 3)
  srážecí a barevné důkazové reakce
  stanovení tropanových alkaloidů titračně
  11. Drogy obsahující alkaloidy II.
  srážecí a barevné důkazové reakce
  stanovení obsahu purinů vážkovou metodou
  tenkovrstevná chromatografie opiových alkaloidů
  12. Drogy obsahující hořčiny
  zkoušky totožnosti
  stanovení čísla hořkosti
  13. Drogy obsahující hořčičné glykozidy
  zkoušky totožnosti a čistoty
  14. Drogy obsahující kumariny, anthokyany (kontrolní test č.4)
  chromatografický důkaz
  15. Zápočtový týden: zápočet, docvičování, opravné testy
Literatura
  povinná literatura
 • Šmejkal, K., Kubínová, R., Suchý, V. Farmakognozie část obecná. 2016. ISBN 978-80-7305-785-5. info
 • Kubínová R., Jankovská D. Obrazový atlas farmaceuticky významných drog. Brno, 2013. ISBN 978-80-7305-667-4. info
 • Suchý V. a kol. Praktická cvičení z farmakognosie. Brno, 2013. ISBN 978-80-7305-659-9. info
 • Tomko, J. a kol. Farmakognózia. Osveta, 1999. info
 • Suchý, V. Farmakognosie, část všeobecná, část speciální I. UK Bratislava, 1994. info
  doporučená literatura
 • Český lékopis 2017. 2017. ISBN 859-404-924-045-6. info
 • Nagy, M., Mučaji, P., Grančai, D. Farmakognózia. 2017. ISBN 9788089631643. info
 • Samuelsson G., Bohlin L. Drugs of Natural Origin. A Treatise of Pharmacognosy. 7th revised edition. 2015. info
 • Grančai, D., Nagy, M., Mučaji, P. Farmakognózia - Biogenéza prírodných látok. 2015. ISBN 978-80-8063-368-4. info
 • Suchý V. Fytofarmaka. In Kuchař M. ed. Farmaceutický encyklopedický slovník. Praha, 2014. info
 • Wichtl M. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. 2002. info
 • Dewick P.M. Medicinal Natural Products. 2002. info
 • Bruneton J. Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. 1999. info
 • Bučková, A. a kol. Praktické cvičenia z farmakognózie, chemická časť. UK Bratislava, 1993. info
 • Mika, K. Fytoterapia. Osveta, 1988. info
 • Kindl, H., Vöber, B. Biochemie rostlin. Academia Praha, 1981. info
Výukové metody
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Metody písemných akcí (např. u souborných zkoušek, klauzur)
Demonstrace
Nácvik pohybových a pracovních dovedností
Laborování
Metody hodnocení
Známkou
Písemná zkouška
Rozhovor
Informace učitele
100% účast na praktických cvičeních
Mnimálně 60% úspěšnost všech průběžných testů
Před zkouškou absolvování praktické zkoušky spojené s poznáváním 10 makroskopických a 3 mikroskopických preparátů, popisem drog, obsahových látek, použití a běžných zkoušek totožnosti.
Znalost Farmakognozie v rámci rozsahu sylabu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.