AEB_A07a Znalectví hmotné kultury doby kamenné

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 M12
Předpoklady
základní orientace v třídění archeologické hmotné kultury; základní orientace v odborné terminologii a chronologii
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 22 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/22, pouze zareg.: 0/22, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/22
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvent/ka kurzu bude schopen/schopna znaleckého posouzení archeologických artefaktů střední Evropy z období doby kamenné (od paleolitu po závěr eneolitu). To zahrnuje rámcové datování a kulturní určení, určení technologie a dalších úprav, funkční určení.
Výstupy z učení
Student/ka bude po absolvování předmětu schopen/schopna při terénní i muzejní práci archeologa identifikovat hmotnou náplň doby kamenné, správně datovat a kulturně určit nálezové celky a kolekce materiálu, správně zvolit metodu exkavace i konzervace nálezů s ohledem na jejich specifika, aby byla všechna archeologická data uchována pro budoucí posouzení.
Osnova
 • 1. seznámení s předmětem semináře, typy hmotné kultury v době kamenné, suroviny v době kamenné, metody znalecké práce;
 • 2. úvod ke znalecké analýze ŠI, hmotná kultura starého a středního paleolitu;
 • 3. hmotná kultura přechodových industrií mladého paleolitu (szeletien, bohunicien, aurignacien) a hmotná kultura mladého paleolitu (pavlovienu/gravettienu a magdalenienu). ŠI, KPI, výtvarné „umělecké“ projevy mobilního charakteru, ozdoby aj.;
 • 4. hmotná kultura pozdního paleolitu a mezolitu, ŠI, KPI aj.;
 • 5. poznání hmotné kultury z organických materiálů na příkladu neolitických nálezů;
 • 6. metodika znalecké analýzy keramiky;
 • 7. metodika znalecké analýzy BI, OKI a KPI;
 • 8. znalecké charakteristiky ŠI neolitu a eneolitu;
 • 9. hmotná kultura starého a středního neolitu - LnK a VpK, keramika, technická keramika, ŠI, BI, KPI, ozdoby aj.;
 • 10. hmotná kultura lengyelského komplexu - mladý neolit a časný eneolit. Keramika, technická keramika, ŠI, BI, KPI, výtvarné projevy aj.;
 • 11. znalecké charakteristiky keramiky starého, středního a mladého eneolitu;
 • 12. znalecké charakteristiky hmotné kultury pozdního eneolitu. Keramika, ŠI, BI, OKI, KPI a měděná industrie.;
Literatura
  povinná literatura
 • PODBORSKÝ, Vladimír et al. Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1993. 543 s. ISBN 80-85048-45-0. info
  doporučená literatura
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 4: Eneolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2008. 185 s. ISBN 978-80-86124-77-3. info
 • VENCL, Slavomil a Jan FRIDRICH. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 2: Paleolit a mezolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 164 s. ISBN 978-80-86124-76-6. info
 • PAVLŮ, Ivan a Marie ZÁPOTOCKÁ. Archeologie pravěkých Čech – Svazek 3: Neolit. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2007. 118 s. ISBN 978-80-86124-71-1. info
 • SVOBODA, Jiří, P. HAVLÍČEK, V. LOŽEK, J. MACOUN, R. MUSIL, A. PŘICHYSTAL, H. SVOBODOVÁ a E. VLČEK. Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované vydání. ČR: Archeologický ústav AV ČR Brno, 2002. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0. info
 • Bylany. Edited by Ivan Pavlů. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 1998. ii, 167. ISBN 8086124088. info
  neurčeno
 • bude prezentována v lekcích/will presented in lessons
Výukové metody
objasnění metod znalecké analýzy; systematika hmotné kultury doby kamenné; důraz na prezentaci originálních nálezů, 3D a 2D vizualizací procvičování
Metody hodnocení
S 2, zápočet Požadavky k zápočtu: - praktická znalost archeologického materiálu podle kultur - základní orientace v dané problematice
Navazující předměty
Informace učitele
Hovorka, D. - Illášová, L. 2002: Anorganické suroviny doby kamennej, Nitra;
Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno;
Oliva, M. Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě. Pravěk NŘ 8, 1998, 3-84;
Svoboda, J. a kol. 2002: Paleolit Moravy a Slezska. Brno;
Klíma, B. 1983: Dolní Věstonice, Praha;
Pavlů, I. (ed). 1998: Bylany. Varia 1. Praha;
Pavlů, I. - Přichystal, A. 2000: Neolitické - eneolitické broušené artefakty v České republice z hlediska kamenných surovin, Pravěk NŘ 10/2000, 41- 70;
Zápotocký, M. 2000: Cimburk und die Höhensiedlungen des frühen und älteren Äneolithikums in Böhmen. Praha;
Šebela L. 1999: The Corded Ware Culture in Moravia and in the Adjacent Part of Silesia (Catalogue), Fontes archaeologiae Moravicae 23, Brno;
Matějíčková, A. 2012: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov - Mořice I-III, Pravěk Supplementum 24. Brno.
KOLEKTIV AUTORŮ, Archeologie pravěkých Čech, Praha,2007;
Podborský, V. a kol. 1993: Pravěké dějiny Moravy. Brno;
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: znalecký test
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/AEB_A07a