CLDS_a32 Interdisciplinární přesahy bohemistických studií

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření doktorandova badatelského záběru o interdisciplinární a jinojazyčné podněty, které spočívají ve vyhledání externích odborníků (českých či zahraničních) specializujících se na oblasti výzkumu relevantní pro doktorandův projekt a konzultace s nimi a v práci s odbornou literaturou přesahující tradiční rámec bohemistických studií.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- reflektovat svůj disertační projekt v interdisciplinárním kontextu;
- rozšířit odbornou reflexi zvoleného tématu o relevantní jinojazyčnou literaturu;
- konstruktivně obohatit literárněvědné metodologie o impulzy pracovních metod jiných oborů;
- revidovat dosavadní strategie pod vlivem metodologií jiných oborů;
- rozhodnout o přínosu interdisciplinárního přístupu pro zvolené téma disertačního projektu;
- aplikovat poznatky domácích a zahraničních badatelů na zvolené téma disertačního projektu.
Osnova
  • Individuální práce dle konkrétních dizertačních projektů. Práce v semestru bude spočívat v navázání kontaktů s vybranými odborníky, ve vyhledání a reflexi relevantní rozšiřující literatury a v aplikaci nových poznatků na koncept disertačního projektu, v integraci nových inspirativních strategií jiných oborů do literárněvědného bádání.
Literatura
  • Dle zaměření disertačního projektu.
Výukové metody
Konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen školitelem na základě shrnutí výsledků doktorandovy práce v předmětu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Výuka probíhá formou individuálních konzultací se školitelem, zahraničními a tuzemskými odborníky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/CLDS_a32