DU2029 Seminář: České umění 1970-2000

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 16:00–19:40 K32
Předpoklady
Základní přehledová orientace v českém a zahraničním umění 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Proseminář zaměřený na bližší seznámení s podobami českého výtvarného umění od počátku normalizace do přelomu milénia. Tematicky je rozdělen na dvě relativně odlišná sledovaná období, léta 1970–1985 a léta 1985–2000.

Sledovány jsou hlavní vývojové proudy neoficiálního českého umění v kontextu vývoje zahraničního umění, aktuální tvůrčí polohy klíčových osobností poválečného umění i méně známých výtvarníků.

Seminář seznamuje se základními teoretickými koncepty, publikovanými výkladovými texty i konkrétní vizuální podobou tvůrčích autorských výstupů. Motivuje studenty k samostatné analýze, sběru ne vždy snadno dostupného materiálu, třeba i v samotném živém prostředí ateliérů a výstav, jeho interpretaci a prezentaci.

Důraz je kladen na práci s literaturou a dobovými prameny, sběr materiálu, komunikaci s tvůrci díla. Studenti jsou vedeni k vizuální identifikaci jednotlivých autorských tvůrčích poloh, reflektování současného stavu bádání.

Výrazně je reflektován lokální jihomoravský kontext, okrajově i prostřednictvím zdejších uměleckých sbírek.

Proseminář je založen na kombinaci vstupů vyučujícího a aktivní samostatné práci studentů. Předpokladem absolvování je aktivní účast a prezentace souvislostně nabytých znalostí.
Výstupy z učení
Studenti jsou po absolvování semináře schopni:

- rychlé orientace v soudobé literatuře týkající se sledované problematiky
- orientace v základních souvisejících teoretických konceptech a interpretačních schématech
- orientace v díle předních osobností českého umění tohoto období
- kontextuální konfrontace vývoje českého umění se zahraničním prostředím
- zaujmout samostatný, vyzrálý interpretační postoj k individuálně zvolené látce
- aplikovaně ovládají terminologii vážící se k sledované oblasti
Osnova
 • verismus a nová figurace v českém umění 70. let
 • počátek normalizace a české umění
 • česká groteska
 • Jindřich Chalupecký: Nové umění v Čechách
 • Malostranské dvorky a skupinové akce počátku 80. let
 • osmdesátá léta a nástup postmoderny
 • Skupina Tvrdohlaví
 • Skupina 12/15 a Nová skupina, Skupina Zaostalí
 • Václav Bělohradský: Ostrovy odporu, mezi první a druhou moderností
 • ilusionismus a české umění 90. let
 • akční umění, koncept
 • jazyk geometrie
 • Cena Jindřicha Chalupeckého
Literatura
 • Zakázané umění. 2 (Montč.). Edited by Milena Slavická - Marcela Pánková. info
 • Ivo Binder–Ladislav Daněk, Uhlem, štětcem, skalpelem... Sbírka kresby Muzea umění Olomouc, Olomouc 2016.
 • Between the first and second modernity :1985-2012 : catalogue. Edited by Jiří Ševčík - Edith Jeřábková. Vyd. 1. Praha: Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, 2011. 756 s. ISBN 9788087108291. info
 • České umění 1980-2010 : texty a dokumenty. Edited by Jiří Ševčík - Pavlína Morganová - Terezie Nekvindová - Dagmar. Vydání první. Praha: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště, 2011. 980 stran. ISBN 9788087108277. info
 • HAVLÍČEK, Jiří. Brněnská osmdesátá. 1. vyd. Brno: Muzeum města Brna, 2010. ISBN 978-80-86549-10-1. URL info
 • POMAJZLOVÁ, Alena, Richard ADAM a Jiří PŘIBÁŇ. Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. In Česká malba generace 80. let / Czech painting of the 1980s generation. Brno: Mediagate ve spoupráci s Nadačním fonddem současného umění - Wannieck Gallery, 2010. s. 10-33, 24 s. ISBN 978-80-903895-7-1. info
 • BREGANTOVÁ, Polana. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Rostislav Švácha - Marie Platovská. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. s. 537-114. ISBN 9788020014896. info
 • České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty. Edited by Pavlína Morganová - Jiří Ševčík - Dagmar Svatošová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 520 s. ISBN 8020009302. info
 • Výtvarná skupina Tvrdohlaví : 1987-1999. Edited by Jiří Olič. Praha: Silver Screen, 1999. 219 s. ISBN 8023838636. info
 • Art when time stood still. Edited by Alena Potůčková - Ivan Neumann - Olaf Hanel - Jiří Šetlík. [V Praze]: České muzeum výtvarných umění, 1996. 118 stran. ISBN 8070560509. info
Výukové metody
Studenti jsou s problematikou seznamování prostřednictvím teoretických přednáškových vstupů a seminárních, individuálně řešených témat. Reflektována a diskutována je vždy aktuální problematika vážící se k výukovému tématu - výstavy, publikace, přednášky, besedy, televizní pořady, umělecké kritiky výstupů z dané oblasti. Sledována je procentuální účast studentů na hodinách, jejich aktivní zapojení v probíraných tématech, aplikace dosud nabytých znalostí. Výstupem je samostatně vypracované komparační téma v podobě seminární práce a referátu, orientační vizuálně-znalostní test.
Metody hodnocení
zpracování referátu na zadané téma; zpracování závěrečné seminární práce; orientační vizuálně-znalostní test; aktivní účast v diskusích na hodinách a společných návštěvách výstav, muzeí umění, ateliérů umělců
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DU2029