RLMgA019 Seminář k diplomové práci II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Hampejs, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. et Mgr. Miroslav Vrzal, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Čižmářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 J.509, kromě Čt 16. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RLMgA019/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLMgA019/AMK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Michalík Kvíčalová
RLMgA019/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLMgA019/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLMgA019/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLMgA019/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLMgA019/EKK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Kundtová Klocová
RLMgA019/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLMgA019/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLMgA019/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLMgA019/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLMgA019/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLMgA019/ML: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Lang
RLMgA019/MV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vrzal
RLMgA019/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLMgA019/TG: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Glomb
RLMgA019/TH: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hampejs
RLMgA019/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Předpoklady
RLMgA018 Seminář k dipl. práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu finální verze projektu diplomové práce a z něj vyplývajícího oficiálního zadání. Kromě společných seminářů, které se věnují představení předběžných verzí projektů diplomových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na konkretizaci výzkumné otázky, formulaci cílů práce, zjištění stavu bádání a posunů v dané oblasti bádání a nalezení vhodné metody k naplnění cílů práce a další upřesnění zvolené výzkumné otázky. Finální verze projektu diplomové práce je východiskem pro vypracování oficiálního zadání vedoucím práce a zásadním vodítkem pro provedení plánovaného výzkumu a přípravu vlastní diplomové práce.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
 • vytvořit projekt diplomové práce na příslušném projektovém formuláři;
 • identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k dosažení cílů diplomové práce;
 • představit podrobný přehled o stavu bádání ve zvolené předmětné oblasti;
 • jasně a srozumitelně prezentovat projekt diplomové práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře;
 • posoudit etické implikace projektu diplomové práce a případně podniknout kroky k získání souhlasu etické komise Ústavu religionistiky FF MU.
 • Osnova
  • Společné informační setkání
  • Prezentace předběžných verzí projektů diplomových prací studenty během společných seminářů
  • Individuální konzultace se školitelem a individuální práce na přípravě definitivní verze projektu diplomové práce
  Literatura
   povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
   doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
  Výukové metody
  Individuální práce studenta na přípravě definitivní verze projektu diplomové práce; prezentace předběžné verze diplomové prace na společném semináři a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
  Metody hodnocení
  Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli. V případě, že výzkum na diplomovou práci (terénní nebo experimentální) zahrnuje živé subjekty, je třeba získat kladné stanovisko etické komise Ústavu religionistiky FF MU. Na přípravě podkladů pracuje student v součinnosti se svým vedoucím.
  Podmínky úspěšného ukončení kurzu
  (a) Prezentace předběžné verze projektu diplomové práce na společném semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi (20 %).
  (b) Vytvoření finální verze projektu diplomové práce a jeho přijetí vedoucím práce (80 %).
  (c) Získání souhlasu etické komise Ústavu religionistiky FF MU s projektem diplomové práce (v případě výzkumů zahrnujících živé subjekty).
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Studenti religionistiky povinně zapisují v 2. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.