BN507K Základy pozemkového práva I

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (přednášející)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Švarcová, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 9. 11:10–12:40 211, 13:30–15:00 211, Pá 7. 10. 13:30–15:00 211, 15:05–16:35 211, Pá 4. 11. 15:05–16:35 209, 16:40–18:10 209
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny obecné části pozemkového práva. Bude schopen vysvětlit instituty obecné části pozemkového práva a aplikovat získané znalosti v praxi.
Osnova
 • Obecná část: 1.Předmět a systém 2.Klasifikace pozemků a její změny 3.Evidence pozemů 4.Pozemkové vlastnictví 5.Užívací vztahy k pozemku 6.Pozemkové úpravy
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
  doporučená literatura
 •  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům, Spáčil, J. Spáčil, M. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764. ISBN 978-80-7357-688-2.
 •  BAUDYŠ, Petr: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, 421 s., ISBN 978-80-7400-525-1.
 • KABELKOVÁ, Eva:. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-461-2
 •  JANŮ, Petra, ŠUSTEROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel: Nový katastrální zákon, poznámkové vydání s judikaturou, Linde Praha, 2014,336 s., ISBN 978-80-7201-934-2.
 • Pekárek, M. a kol.: Pozemkové právo. Plzeň, Aleš Čeněk, 2010
 • DROBNÍK, JAROSLAV, DVOŘÁK, PETR. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, ISBN 978-80-7357-425-3
 •  Spáčil, Jiří a kol.: Občanský zákoní III, Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-499-5.
 •  Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Eliáš, K. a kolektiv, nakladatelství Sagit, a.s., 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
 •  HANDRLICA, J.: Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávních omezení. Jurisprudence, 2006, č. 6
 • Machačková J. a kolektiv. Stavební zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013.
Výukové metody
Přednášky dle uvedené osnovy. Kolokvium - práce s relevantní judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty.
Metody hodnocení
Zpracování kolokviální práce dle zadání. Kolokvium.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.