MVV1868K Lesní právo

Právnická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ing. Martin Flora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kocourek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 9:35–11:05 211
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV1868K/01: Po 26. 2. až Pá 18. 5. každé liché pondělí 8:00–9:30 211, M. Flora, T. Kocourek, I. Průchová, M. Radvan
MVV1868K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Průchová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti porozuměli základním institutům lesního práva, byli schopni vnímat je komplexně ve vazbách na další právní odvětví, dovedli právní úpravu aplikovat na konkrétní praktické příklady, a to s využitím relevantní judikatury, a poskytovat rámcové právní rady. Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat s prameny práva, formulovat základní právní podání a písemnosti týkající se lesního práva.
Osnova
 • Pojem, vývoj, předmět lesního práva, vztah k dalším odvětvím. Les jako předmět vlastnického práva a užívacích vztahů, dispozice s lesem. Restituce a privatizace lesního majetku v ČR a její vliv na uspořádání majetkových a podnikatelských vztahů k lesům. Specifika nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Les jako složka životního prostředí. Nástroje k ochraně lesa - klasifikace a charakteristika. Ekonomické nástroje k ochraně lesa. Odpovědnost za porušení povinností v lesním hospodářství. Náhrada újmy způsobené vlastníku lesa.
Literatura
 • Lesní zákon : komentář. Edited by Jaroslav Drobník - Petr Dvořák. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xii, 290. ISBN 9788073574253. info
 • Flora,Martin. K lesu jako předmětu vlastnictví. Lesnická práce.2003,č.4. Dostupný na http://lesprace.silvarium.cz/content/view/566/58.
 • Právní úprava ochrany lesa ; Procesní právo ochrany životního prostředí : sborník z mezinárodní česko-polsko-slovenské konference, Kašperské Hory [8.-11.9.]2005. Edited by Milan Damohorský - Vojtěch Stejskal. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. Vodnář, 2005. 202 s. ISBN 8085889714. info
 • Kocourek,Tomáš.Právní povaha náhrady za omezení hospodaření v lese. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha : C. H. Beck, roč. 17, č. 11, od s. 386-393, 8 s. ISSN 1210-6410. 2009
 • PRŮCHOVÁ, Ivana. Náhrada za ztížení zemědělského a lesního hospodaření z důvodu ochrany přírody. 1. vyd. Bratislava: Pocta profesorovi Slovinskému : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Únovce nad Váhom 22.-23. mája 2009;, 2009. s. 168 - 174. info
 • Prchalová, Jana. Zákon o ochraně přírody a krajiny a natura 2000, 2 aktualizoané a rozšířené vydání k 1.3.2010, Linde Praha, a.s., ISBN 978-80-7201-806-2.
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ a Iveta BLÁHOVÁ. Pozemkové právo. Plzeň: Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 331 s. ISBN 978-80-7380-253-0. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. ISBN 8021039787. info
 • kolektiv: Optimalizace právní formy hospodaření na obecním lesním majetku. Sborník referátů z odborné konference, Kostelec nad Černými lesy,23.11.2010, pod záštitou Ministerstva zemědělství, sekce LH, 64.s. dostupný na: http://www.svol.cz
 • Lesní zákon v teorii a praxi : úplné znění zákona s komentářem. Edited by Jiří Staněk. Vyd. 1. Písek: Matice lesnická, 1996. 189 s. info
 • PRUCHOVÁ, Ivana. Restituce majetku podle zákona o půdě. 1. vyd. Praha: Beck, 1997. 279 s. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 80-7179-110-5. info
 • PRUCHOVÁ, Ivana. Zákon o půdě a restituce majetku bývalých lesních družstev složených výlučně z fyzických osob. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 155-160. ISSN 1210-9126. info
 • PEKÁREK, Milan a Ivana PRUCHOVÁ. K otázce výše nároků oprávněné osoby na náhradu za lesní porosty. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1994, roč. 2, č. 3, s. 49-50. ISSN 2100-0765. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí: zvláštní část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 624 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 527. ISBN 978-80-210-8041-6. info
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8. info
Výukové metody
Výuka sestává přednášek a seminářů, probíhá 1x za 2 týdny ve 4 hodinových blocích (2 hodiny přednášky, 2 hodiny semináře). Přednášky jsou interaktivní. Obsahem semninářů je diskuse k přednáškám, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou a dalšími prameny.
Metody hodnocení
Kolokvium. Kombinace písemného a ústního plnění ze strany studenta na základě úkolů uložených vyučujícím a diskuse k nim v průběhu semestru. V závěru semestru prezentace kolokviální práce studenta.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.