BJ302Zk Organizace justice

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
8 hod. přednášek za semestr / 8 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
JUDr. Petr Coufalík, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Libor Holý (pomocník)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Petra Juřátková (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 20. 10. 8:00–9:30 209, 9:35–11:05 209, Pá 24. 11. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámení studentů s organizací justice (v širokém slova smyslu) v ČR.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět všem pojmům týkajících se organizace justice; Použít informace o soudní soustavě ČR při řešení konkrétních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení upravující kompetence vyššího soudního úředníka.
Osnova
  • 1. Organizace soudnictví - základní pojmy, ústavní východiska 2. Sooudní soustava v ČR 3. Vnitřní organizace soudů 4. Organizace státního zastupitelství 5. Postavení a úloha vyšších soudních úředníků a vyšších úředníků státního zastupitelství 6. Kárné řízení ve věcech soudců a státních zástupců 7. Organizace advokacie 8. Organizace notářství
Literatura
    povinná literatura
  • ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Organizace justičního systému. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007
    neurčeno
  • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
  • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Zkouška je ústní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.