BSSb1111 Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! BSS111 Bezpečnostní sbory && ! NOW ( BSS111 Bezpečnostní sbory )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je popsat a analyzovat vývoj a současný charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Výstupy z učení
Studenti budou umět identifikovat a analyzovat institucionální a funkční charakter vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.
Osnova
 • Úvod do studia vnitřních bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb Vymezení vnitřních bezpečnostních sborů Policejní sbory/Četnictvo a polovojenské sbory v oblasti vnitřní bezpečnosti/ Vězeňské stráže Záchranné a hasičské sbory Pohraniční a pobřežní stráže a celní sbory Systémy zpravodajských služeb Civilní zpravodajské služby Vojenské zpravodajské služby Speciální zpravodajské služby Shrnutí předmětu
Literatura
  povinná literatura
 • GOBINETT, Pierre. Gendarmerie Alternative: Is There a Case for the Existence of Police Organisations with Military Status in the Twenty-First Century European Security Apparatus. International Journal of Police Science & Management, 2008, roč, 10, č. 4,
 • MATES, Pavel, František VAVERA, Jindřich ŠKODA a Antonín SLABÝ. Veřejné sbory v České republice. Vydání první. Praha: Leges, 2023, 408 stran. ISBN 9788075026507. info
 • MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA, Michal MARKO a Adrián VAŠKO. Zpravodajské služby a zpravodajská činnost. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2021, xxv, 412. ISBN 9788075987259. info
 • TVRDÁ, Kateřina. Vnitřní bezpečnostní sbory a zpravodajské služby ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, Masarykova univerzita, 2018, 273 s. Politologická řada, sv. č. 70. ISBN 978-80-7325-465-0. info
  doporučená literatura
 • MAREŠ, Miroslav a Marek SUCHÁNEK. Reform of the Police of the Czech Republic: An unfinished business? Central European Papers. 2015, roč. 3, č. 1, s. 78-98. ISSN 2336-369X. URL info
 • POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012, 150 s. ISBN 978-80-87284-21-6. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2011, 291 s. ISBN 9788086477558. info
 • ZETOCHA, Karel. Zpravodajské služby v nové demokracii: Česká republika. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, 246 s. Vydání I. ISBN 978-80-210-5004-4. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 2001, 230 s., 18. ISBN 80-86477-01-0. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Police history, 1999, 230 s., [9. ISBN 80-902670-0-9. info
 • MACEK, Pavel a Lubomír UHLÍŘ. Dějiny policie a četnictva. Vyd. 1. Praha: Themis, 1997, 178 s., [8. ISBN 80-85821-52-4. info
Výukové metody
Přednášky a domácí písemná práce
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zkouškou, jejíž hodnocení sestává ze tří součástí. Tyto součástí jsou obodovány a na základě počtu získaných bodů je uděleno hodnocení. Celkově je možné získat maximálně šedesát bodů. Hodnocení jednotlivých součástí je následující: 1. Průběžné on-line písemné přezkoušení v jednom testu (max. 12 bodů); 2. Písemná domácí práce (max. 12 bodů); 3. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů). V předmětu bude uděleno hodnocení pouze těm studentům a studentkám, kteří(ré) budou mít minimálně ¼ bodů z každé části zkoušky, tedy minimálně 3 body z průběžného písemného přezkoušení, 3 body z písemné domácí práce a 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení. Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou do doby psaní průběžného přezkušovacího testu (včetně prezentací) a publikaci Tvrdá (2018). Sestává z dvanácti uzavřených testových otázek. Test průběžného písemného přezkoušení se bude psát 18. 3., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termíny (nikoliv opravné) budou oznámeny dle aktuálního vývoje a možností studentů/studentek a vyučujících. Průběžné přezkoušení bude psáno před začátkem přednášky, je třeba se ze stanovené učebny (!) připojit vlastním zařízením k odpovědníku v IS (pokud to nebude možné, je třeba se se zkoušejícím domluvit na alternativním psaní testu průběžného přezkoušení). Testy průběžného přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Podrobnosti psaní testu mohou být upřesněny v průběhu semestru. Písemná domácí práce je psána formou recenze na odbornou knihu nebo na žurnalistické či umělecké dílo (literaturu faktu, beletrii, film, hudební produkci), které výrazně obsahuje tématiku vnitřních bezpečnostních sborů nebo zpravodajských služeb. Rozsah seminární práce je kolem 5,5 normostrany (10 000 znaků včetně mezer, tolerance plus/mínus 1000 znaků, tedy od 9 000 znaků do 11 000 znaků). Recenze musí naplňovat kritéria daného žánru a současně obsahovat odborný náhled autora/autorky+ na danou problematiku. . Doporučujeme prostudovat článek: Spousta, Vladimír (2006): Umíte psát recenze? Universitas, č. 1, dostupné z https://journals.muni.cz/universitas/article/viewFile/2260/1849 Přesné téma recenze musí být schváleno vyučujícím (je jím M. Mareš – mmares@fss.muni.cz) přes e-mail do konce března. Nesmí se jednat o titul z povinné literatury (může, ale nemusí být z doporučené, pak není třeba schválení). Termín odevzdání recenze do odevzdávárny předmětu je do 20. 5. Nelze odevzdat práci, která již byla autorem či autorkou využita v jiném předmětu. Plagiátorství je nepřípustné a bude postihováno dle příslušných předpisů FSS MU. Studentům je důrazně doporučeno, aby se seznámili s legitimními a etickými formami využití (generativní) umělé inteligence ve výzkumu a ve studiu. V souladu s těmito pravidly pak doporučujeme umělou inteligenci k zefektivnění práce do kurzu využívat. Studenti jsou ale v konečném důsledku plně zodpovědní za obsah, který odevzdávají! V případě prohřešků hrozí disciplinární řízení. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá veškerou probranou látku (včetně prezentací) a zadanou povinnou literaturu. Sestává z šesti otevřených otázek bodovaných po maximálně šesti bodech. Bude psáno ve zkouškovém období. Závěrečné písemné přezkoušení bude psáno ve stanovený čas ve stanovené učebně, ze které je třeba se připojit vlastním zařízením k odpovědníku v IS (pokud to nebude možné, je třeba se se zkoušejícím domluvit na alternativním psaní testu závěrečného přezkoušení). Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/BSSb1111