ENSb1125 Environmentální etika I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U33
Předpoklady
! ENS125 Environmentální etika I &&! NOW ( ENS125 Environmentální etika I )&& TYP_STUDIA ( B )
Schopnost číst anglické texty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu Environmentální etika je: 1. Představit základní rozdíly v pohledu na svět perspektivou normativní a empirickou. 2. Představit škálu přístupů v etice a environmentální etice (od antropocentrického postoje, přes biocentrismus a ekocentrismus po hlubinou ekologii, sociální ekologii, teocentrismus a zoocentrismus. 3. Na konkrétních příkladech ukázat slabá a silná místa jednotlivých etických přístupů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat rozdíl mezi "světem faktů" a "světem hodnot", určit jaké poznávací nástroje máme k dispozici k poznání světa faktů a světa hodnot, určit na kterých hodnotách stojí vědecké a filosofické teorie;
- určit a popsat tři možné přístupy k morálním otázkám (konceptuální, normativní a empirický);
- pochopit a vysvětlit rozdíl mezi jednotlivými koncepty etických teorií (dogmatická etika, racionalistická etika, emotivismus, dynamická etika, utilitarismus, deontologická etika, existencialismus, relativismus, biologický determinismus);
- analyzovat libovolný směr environmentálního myšlení a určit, z kterého ze základních konceptů vychází (biocentrismus, ekocentrismus, zoocentrismus, hlubinná ekologie, sociální ekologie);
- schopen napsat esej zahrnující argumentovaný postoj autora na vybrané environmentálně etické téma zahrnující rešerši zdrojů k tématu;
Osnova
  • 1. Fakta a hodnoty. Principielní odlišnost hodnotového a faktického světa. Pokusy o překonání této odlišnosti (Putman). Základní mravní pojmy a postoje. 2. Zdroje odpovědí na otázku po dobrém I. - instinkt (nepřítomnost vidění etického), dogma (hodnoty jsou poznávány mimo nás a nezávisle na nás), tvrdý racionalismus (hodnoty poznává výhradně rozum), emotivismus (hodnoty poznávají výhradně naše emoce). 3. Zdroje odpovědí na otázku po dobrém II. - měkký racionalismus (rozum jako sluha i pán emocí), dynamická etika (vícezrojové rozhodování), utilitarismus (o hodnotách rozhodují důsledky našich činů), relativismus (subjektivní určení hodnot). 4. Environmentální etika - čím se liší environmentální etika od environmentálně příznivého života, kde jsou zdroje změny našich postojů. Proč environmentální etika tady a teď. 5. Typologie environmentální etiky I. - teocentrická environmentální etika. 6. Typologie environmentální etiky II. - biocentrická environmentální etika. 7. Typologie environmentální etiky III. - systémové pojetí environmentální etiky. 8. Typologie environmentální etiky IV. - hlubinná ekologie v pojetí Arne Naesse. 9. Typologie environmentální etiky V. - hlubinná ekologie v pojetí Naessových následovníků. 10. Zlo a problém zla ve světě - případová studie 10 zlých činů. 11. Environmentální etika - shrnutí typologie environmentálně příznivých postojů. 12. Dvě případové studie z environmentální etiky. 13. Vztah ke zvířatům - Peter Singer.
Literatura
    doporučená literatura
  • The global guide to animal protection. Edited by Desmond Tutu - Andrew Linzey. Urbana: University of Illinois press, 2013, 323 s. ISBN 9780252079191. info
  • Environmental ethics : an anthology. Edited by Andrew Light - Holmes Rolston. 1st pub. Malden: Blackwell Publishers, 2003, x, 554 s. ISBN 0-631-22294-4. info
  • SPAEMANN, Robert. Základní mravní pojmy a postoje. Translated by Karel Hlavoň. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1995, 91 s. ISBN 8020504842. info
Výukové metody
K výukovým metodám kurzu patří klasické přednášky, přednášky na základě powerpointových prezentací, dále simulace řešení zadaných situací, diskuse se studenty a skupinové práce studentů. Součástí je též samostatná četba zadaných textů.
Metody hodnocení
Test kombinující otevřené otázky a otázky multiple choice.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ENSb1125