BSS190 Politický extremismus a radikalismus

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jakub Petlák (zástupce)
Mgr. Adam Potočňák (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 15:15–16:45 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: není určeno pro studenty BSS
Cíle předmětu
Předmět se zabývá základy problematiky politického extremismu a radikalismu. Studenti poznají historii hlavní forem politického extremismu a radikalismu i současné reprezentanty pravicového extremismu, levicového extremismu i dalších forem politického extremismu. Téma je pojímáno v globálním rámci, specifická pozornost je však věnována situaci v České republice.
Výstupy z učení
Studenti a studentky budou umět popsat koncepty politického extremismu a radikalismu a budou je umět využívat při analýze politických aktivit
Osnova
  • Úvod do studia politického extremismu a radikalismu Vymezení politického extremismu a radikalismu Levicový extremismus a radikalismus Pravicový extremismus a radikalismus Další varianty politického extremismu a radikalismu Politika proti politickému extremismu a radikalismu Výzkum politického extremismu a radikalismu Případové studie politického extremismu a radikalismu I. Případové studie politického extremismu a radikalismu II. Případové studie politického extremismu a radikalismu III. Případové studie politického extremismu a radikalismu IV. Případové studie politického extremismu a radikalismu V. Případové studie politického extremismu a radikalismu VI.
Literatura
    doporučená literatura
  • MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003. 655 s. Mimo edice. ISBN 80-86598-45-4. info
  • CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 8072012657. info
  • BASTL, Martin. Radikální levice v České republice. Brno: MPÚ, 2001. 120 s. ISBN 80-210-2722-3. info
    neurčeno
  • Úplný a platný seznam povinné a doporučené literatury je obsažen ve složce stduijní materiály
  • CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Vyd. 1. Praha: Armex, 2000. 113 s. ISBN 8086244148. info
Výukové metody
Přednášky a písemná práce.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení předmětu a hodnocení Předmět je zakončen zkouškou, jejíž hodnocení sestává ze tří součástí. Tyto součástí jsou obodovány a na základě počtu získaných bodů je uděleno hodnocení. Celkově je možné získat maximálně šedesát bodů. Hodnocení jednotlivých součástí je následující: 1. Průběžné písemné přezkoušení (max. 12 bodů); 2. Písemná domácí práce (max. 12 bodů); 3. Závěrečné písemné přezkoušení (max. 36 bodů). V předmětu bude uděleno hodnocení pouze těm studentům a studentkám, kteří(ré) budou mít minimálně ¼ bodů z každé části zkoušky, tedy minimálně 3 body z průběžného písemného přezkoušení, 3 body z písemné domácí práce a 9 bodů ze závěrečného písemného přezkoušení. Průběžné písemné přezkoušení pokrývá látku probranou do doby psaní průběžného přezkušovacího testu (včetně prezentací) a knihu Gabaľ - Gabaľová - Zahradníková (2013). Sestává z dvanácti uzavřených testových otázek. Písemné přezkoušení se bude psát 23. 10., nebude-li s ohledem na vývoj výuky v semestru s časovým předstihem oznámeno jinak. Náhradní termín (nikoliv opravný!) je plánován na 30. 10., v případě změny o tom bude včas poskytnuta informace. Průběžné přezkoušení bude psáno na začátku přednášky. Průběžné přezkoušení nelze opakovat ani opravovat, lze pouze přijít na náhradní termín, pokud se student/studentka z omluvených důvodů nemůže zúčastnit prvního termínu. Písemná domácí práce je psána formou recenze na odbornou knihu nebo na umělecké dílo (beletrii, film, hudební produkci), které obsahuje tématiku politického extremismu a radikalismu. Rozsah seminární práce je kolem 5-10 normostran (9 000 - 18 000 znaků včetně mezer). Recenze musí naplňovat kritéria daného žánru. Doporučujeme prostudovat článek: Spousta, Vladimír (2006): Umíte psát recenze? Universitas, č. 1, dostupné z https://journals.muni.cz/universitas/article/viewFile/2260/1849 Přesné téma recenze může vycházet buď z doporučeného seznamu (který bude prezentován vyučujícím na počátku semestru) nebo musí být schváleno vyučujícím přes e-mail do konce výukového období semestru. Nesmí se jednat o titul z povinné literatury (může, ale nemusí být z doporučené). Termín odevzdání recenze do odevzdávárny předmětu je do 6. 1. Závěrečné písemné přezkoušení pokrývá veškerou probranou látku (včetně prezentací) a zadanou povinnou literaturu. Sestává z šesti otevřených otázek. Hodnocení: 56-60 bodů: A 51-55 bodů: B 46-50 bodů: C 41-45 bodů: D 36-40 bodů: E 35 a méně bodů: F
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán dle platných norem MU. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.