Bi9200 Diplomová práce III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/10/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
Mgr. Martin Čuta, Ph.D. (cvičící)
Daniel Angelo Gaudio, PhD (cvičící)
Mgr. Mikoláš Jurda, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (cvičící)
Mgr. Martin Novák, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Robin Pěnička, Ph.D. (cvičící)
Leslie Quade, MSc, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Sandra Sázelová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.
Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav antropologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi7771 Diplomová práce I && Bi8772 Diplomová práce II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu Diplomová práce je systematicky vést studenta při práci na magisterské diplomové práci; pomoci mu orientovat se v problematice a vyvarovat se chyb.
Výstupy z učení
Student by po absolvování kurzu měl být schopen použít data a informace získané v průběhu zpracování diplomové práce a rady a informace od školitele a zpracovat je v ucelené formě tak, aby odevzdal plnohodnotnou diplomovou práci a byl schopen obhájit a prezentovat výsledky své práce. Dále by měl být schopen přispět k výzkumu v oboru antropologie a samostatně vytvářet a kriticky zhodnotit rozdílné přístupy a řešení.
Osnova
  • Konzultace s příslušným školitelem na téma diplomové práce.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Pravidelné konzultace se školitelem. Student informuje o postupu práce a konzultuje se školitelem problémy teorie i praxe podle potřeby a domlouvají další postup prací.
Metody hodnocení
Zápočet je na konci kurzu udělen studentovi za pravidelné konzultace, za práci na diplomové práci a za předvedení dílčích výsledků praktické i teoretické části diplomové práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.