MKH_MEMA Mezinárodní management

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 2. 3. 12:50–16:15 P101, Pá 4. 5. 12:50–16:15 P101, Pá 18. 5. 12:50–16:15 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíl kurzu je zaměřen na poznání interakce nadnárodních společností v mezinárodním prostředí. Po uspěšném absolvování kurzu bude student schopen: porozumět mezinárodnímu prostředí, ve kterém se nadnárodní organizace pohybují; shromáždit potřebné informace ovlivňující chování nadnárodních společností v lokálním prostředí, kde organizace působí; vysvětlit dopady působení nadnárodní organizace s lokálním / globálním vlivem; zhodnotit působící faktory na management nadnárodní organizace; posoudit funkci podnikových procesů v mezinárodním managementu s vypracováním argumentů jejich použití.
Osnova
 • Úvod, vymezení problematiky, východiska předmětu a používané pojmy
 • Internacionalizace podniku, investování v zahraničí
 • Společné formy podnikání - Joint Ventures
 • Strategické aliance v mezinárodním managementu
 • Nadnárodní společnosti , podstata, charakteristika, klasifikace
 • Akvizice v mezinárodním managementu
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav a Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice :vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. 211 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-478-0. info
 • GOODERHAM, Paul N. a Odd NORDHAUG. International management : cross-boundary challenges. 1st ed. Malden: Blackwell, 2003. xiii, 473. ISBN 0631233423. info
 • YAN, Aimin a Yadong LUO. International joint ventures : theory and practice. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 2001. xx, 323. ISBN 0765604736. info
 • MOCKLER, Robert J. Multinational strategic alliances. Chichester: John Wiley & Sons, 1999. xiv, 252. ISBN 0471987751. info
 • Handbook of international mergers and acquisitions : preparation, implementation and integration. Edited by Gerhard Picot. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2002. xiii, 423. ISBN 0333968670. info
  doporučená literatura
 • DVOŘÁČEK, Jiří. Společné a nadnárodní podniky. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2006. 199 s. ISBN 8024510294. info
 • HODGETTS, Richard M., Fred LUTHANS a Jonathan P. DOH. International management : culture, strategy, and behavior. 6th ed. Boston: McGraw-Hill, 2006. xxviii, 60. ISBN 0072961082. info
 • MEAD, Richard. International management : cross-cultural dimensions. 1st ed. Cambridge: Blackwell, 1994. xvii, 525. ISBN 0-631-18368-X. info
 • BRAND, Ronald A. Fundamentals of international business transactions. Boston: Kluwer Law International, 2000. xlviii, 13. ISBN 9041196323. info
Výukové metody
Přednášky probíhají formou výkladu. Cvičení jsou realizovány prostřednictvím aktivní práce studenta a jeho prezentací vybrané případové studie. „Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.“
Metody hodnocení
Vypracování a prezentace vybraných témat k odpřednášené problematice - aktivní účast na cvičeních Ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.