MPF_DIS2 Diplomový seminář 2

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Luděk Benada, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. (cvičící)
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.
Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Iva Havlíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra financí – Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MPF_DIS2/01: Po 12:00–13:50 P201, kromě Po 27. 3., T. Plíhal, E. Vávrová
MPF_DIS2/02: Po 12:00–13:50 P102, kromě Po 27. 3., T. Plíhal, E. Vávrová
Předpoklady
MPF_DIS1 Diplomový seminář 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentovi na základě představení aktuálního stavu a zamýšleného finálního stavu jeho diplomové práce kritický pohled na obsah práce a způsob prezentace závěrů, identifikovat případné nedostatky v obou těchto oblastech a napomoci k jejich odstranění ještě před dokončením práce a její obhajobou během státní závěrečné zkoušky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat cíle diplomové práce a hypotézy,
- vybrat vhodné metody řešení,
- formulovat závěry diplomové práce a připravit argumenty pro obhajobu.
Osnova
  • Semináře: Průběžné konzultace dosažených výsledků, konzultace postupu práce, použitých postupů, dílčích výsledků, atd. Prezentace výstupů závěrečné práce. Hodnocení ze strany vedoucího diplomové práce, příprava na obhajobu.
Literatura
    povinná literatura
  • https://www.econ.muni.cz/akap
Výukové metody
Teoretická příprava ke zpracování diplomové práce a její obhajobu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínky pro získání zápočtu: zpracování, předložení (v elektronické podobě nejpozději týden před prezentací) a prezentace (s využitím prezentačního softwaru) podkladu pro prezentaci diplomové práce. Podmínkou pro získání zápočtu je ohodnocení podkladu pro prezentaci a samotné prezentace jako prospěl/a. Podklad pro prezentaci musí splňovat požadavky na bibliografické citace platné pro závěrečné práce. Jakékoli opisování nebo jiné neetické narušování objektivity zápočtu bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující v IS MU předmět hodnocením "N" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání hotové práce.
Informace učitele
Pro formálně správné zvládnutí náležitostí diplomové práce je vhodné absolvovat jako volně volitelný předmět BDX_AKAP - Akademické psaní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Student má povinnost na začátku semestru kontaktovat svého vedoucího práce a dohodnout s ním podmínky zpracování práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.