BIp009 Základy zoologie bezobratlých

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BIp006 Základy obecné zoologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen doložit: - porozumění a schopnost vysvětlení základních znalostí o modelových druzích bezobratlých živočichů - poznání nejdůležitějších zástupců naší fauny bezobratlých - získání potřebné orientace v morfologii a anatomii jejich těl - spojení získaných znalostí o této části živočišné říše se znalostmi získanými v obecné zoologii - pochopení významu bezobratlých živočichů v přírodě a v životě člověka
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen doložit: - porozumění a schopnost vysvětlení základních znalostí o modelových druzích bezobratlých živočichů - poznání nejdůležitějších zástupců naší fauny bezobratlých - získání potřebné orientace v morfologii a anatomii jejich těl - spojení získaných znalostí o této části živočišné říše se znalostmi získanými v obecné zoologii - pochopení významu bezobratlých živočichů v přírodě a v životě člověka
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • 1. „Prvoci“ (dříve říše Protozoa): kmeny Euglenozoa (krásnoočko zelené), Amoebozoa (měňavka velká) a Ciliophora (trepka velká)
 • 2. kmen žahavci (Cnidaria): nezmar hnědý
 • 3. kmen ploštěnci (Platyhelminthes): ploštěnka potoční
 • 4. kmen hlístice (Nematoda): škrkavka prasečí
 • 5. kmen měkkýši (Mollusca) – třída plži (Gastropoda): hlemýžď zahradní
 • 6. třídy mlži (Bivalvia) a hlavonožci (Cephalopoda): škeble rybničná sépie obecná
 • 7. kmen kroužkovci (Annelida): žížala obecná
 • 8. kmen členovci (Arthropoda) – podkmen klepítkatci (Chelicerata): křižák obecný
 • 9. podkmen korýši (Crustacea) 1: hrotnatka obecná, buchanka obecná
 • 10. podkmen korýši (Crustacea) 2: rak říční
 • 11. podkmen šestinozí (Hexapoda): šváb obecný a včela medonosná
 • 12. kmen ostnokožci (Echinodermata): hvězdice, ježovka, sumýš
 • Sylabus cvičení:
 • 1. Nálevníci (Ciliophora): pozorování živých prvoků ze senného nálevu, barvení trepky velké
 • 2. Žahavci (Cnidaria): fototaktizmus nezmara hnědého, reakce nezmara na podráždění, přijímání potravy nezmarem
 • 3. Ploštěnci (Platyhelminthes): pozorování živých ploštěnek potočních – reakce ploštěnek na světlo, vystřelování rhabditů, regenerace
 • 4. Hlístice (Nematoda): mikroskopické pozorování drobných hlístic ("hádě švábí"), pitva škrkavky prasečí
 • 5. Měkkýši (Mollusca) 1 – pži (Gastropoda): morfologie ulity hlemýždě zahradního, přijímání potravy u suchozemských plžů, přijímání potravy u vodních plžů, pohyb plžů, pitva hlemýždě zahradního, příprava trvalého preparátu jazykové pásky hlemýždě
 • 6. Měkkýši (Mollusca) 2 – mlži (Bivalvia) a hlavonožci (Cephalopoda): morfologická stavba lastury mlžů, chemická stavba lastury mlžů; pitva slávky jedlé (ústřice jedlé), pitva olihně obecné
 • 7. Kroužkovci (Annelida): pozorování stavby těla žížaly obecné, fototaxe žížaly, pitva žížaly, pozorování štětinek u vodních máloštětinatců (nitěnka obecná)
 • 8. Členovci (Arthropoda) 1 – klepítkatci (Chelicerata): rozlišení jednotlivých podkmenů členovců, rozlišení jednotlivých řádů pavoukovců, sběr pavouků, chov křižáka, pozorování vnější stavby těla pavouka
 • 9. Korýši (Crustacea) 1: pozorování hrotnatky obecné v akváriu – fototaxe, pozorování hrotnatky pod mikroskopem, příjem potravy u hrotnatky, účinek jedu na srdeční činnost hrotnatky, pozorování buchanky obecné pod mikroskopem
 • 10. Korýši (Crustacea) 2: preparace a příprava trvalého preparátu končetin a pitva raka signálního, poznávání hlavních zástupců desetinožců
 • 11. Hmyz: preparace švába obecného (chrousta obecného) – pozorování vnější stavby těla, a sexuálního dimorfismu, preparace včely medonosné (sršně obecné) – pozorování vnější stavby těla, poznávání hlavních zástupců hemimetabolního a holometabolního hmyzu
 • 12. Ostnokožci (Echinodermata): seznámení s morfologií hlavních zástupců hvězdic, hadic, ježovek a sumýšů (Jaderské moře)
Literatura
 • KUNST M., ZPĚVÁK J.: Atlas bezobratlých, SPN, Praha, l978. 80 s.
 • FOX, R. S. & BARNES, R.D. (2004). Invertebrate zoology: a functional evolutionary approach. Edited by Edward E. Ruppert. 7th ed. Belmont, CA: Thomson-Brooks/Cole, 963 pp.
 • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
 • WALLACE, Robert L. a Walter Kingsley TAYLOR. Invertebrate zoology : a laboratory manual. 6th ed. San Francisco, Calif.: Pearson, 2003. x, 356. ISBN 0130429376. info
 • Nový přehled biologie. Edited by Stanislav Rosypal. 1. vyd. Praha: Scientia, 2003. 797 s. ISBN 978-80-86960-23-4. info
 • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
 • ANDĚRA, Miloš. Velká kniha živočichů :hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci : [1582 barevných ilustrací]. Edited by Ladislav Korbel, Illustrated by Jindřich Krejča. Vyd. 2. Bratislava: Príroda, 1997. 344 s. ISBN 80-07-00991-4. info
Výukové metody
Přednáška - PPT prezentace (do ISu vkládaná ve formátu PDF)
Laboratorní cvičení - většinou jde o pitvu modelového živočicha (viz osnovu výše) ve dvojici (podle návodu pod dohledem vyučujícího).
Metody hodnocení
Podmínkou připuštění ke zkoušce jsou: aktivní účast studenta ve cvičení a předložení vlastního kompletního pracovního "sešitu" (pracovní listy, barevné anatomické tabule, vlastní kresby apod.). Zkoušení probíhá formou standardního testu (ABCD), který předpokládá zvládnutí látky v rozsahu daném osnovou přednášky (nastudování z doporučené literatury), z velké části i díky možnosti praktického seznámení se s konkrétními zástupci (významnými druhy) příslušných skupin (kmenů apod.) během laboratorního cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.