BIp017 Úvod do didaktiky přírodopisu

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
charakterizovat postavení didaktiky přírodopisu v systému věd
shrnout zásadní momenty ve vývoji přírodopisného vzdělávání
vysvětlit, jakým způsobem je přírodopisné učivo ukotveno v kurikulárních dokumentech
vyplnit třídní knihu, třídním výkaz, katalogovou složku žák
uvést příklady učebnic přírodopisu se systematickým a ekologickým pojetím učiva
porovnat učebnice přírodopisu se systematickým a ekologickým pojetím učiva
svými slovy vysvětlit podstatu jednotlivých didaktických zásad
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen ...
- zhodnotit pozici didaktiky přírodopisu v systému věd
- zdůvodnit ukotvení přírodopisného učiva v kurikulárních dokumentech
- orientovat se ve školské dokumentaci
- posoudit učebnice přírodopisu
- objasnit podstatu jednotlivých didaktických zásad
Osnova
 • 1) Didaktika přírodopisu jako věda
 • 2) Historie přírodopisného vzdělávání
 • 3) Kurikulární dokumenty státní úrovně: Národní program vzdělávání, Rámcové vzdělávací programy
 • 4) Postavení přírodopisného učiva v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
 • 5) Kurikulární dokumenty školní úrovně: Školní vzdělávací program a postavení přírodopisného učiva v něm
 • 6) Školská dokumentace: třídní kniha, třídní výkaz, katalogová složka žáka
 • 7) Učebnice přírodopisu se systematickým pojetím učiva
 • 8) Učebnice přírodopisu s ekologickým pojetím učiva
 • 9) Didaktické zásady a jejich aplikace do výuky přírodopisu: zásada vědeckosti, zásada spojení školy se životem, zásada výchovného vyučování
 • 10) Didaktické zásady a jejich aplikace do výuky přírodopisu: zásada soustavnosti a posloupnosti, zásada názornosti, zásada spojení teorie s praxí
 • 11) Didaktické zásady a jejich aplikace do výuky přírodopisu: zásada přiměřenosti, zásada uvědomělosti osvojovaných poznatků, zásada trvalosti
 • 12) Didaktické zásady a jejich aplikace do výuky přírodopisu: zásada individuálního přístupu k žákům, zásada respektování mezipředmětových vztahů, zásada hygieny a bezpečnosti výuky
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2013 [online]. (2013). Praha: MŠMT [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
 • ALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. info
  doporučená literatura
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 447 s. ISBN 9788073675714. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • ALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info
Výukové metody
forma výuky: hodina základního typu metody výuky: přednáška, vysvětlování, diskuze, projekce statická
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným testem. Kolokvium budu uděleno na základě vypracování písemného testu se ziskem minimálně 75 % bodů.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.