Bi2MP_DPBC Didaktika učiva biologie člověka

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
BI2MP_PKAL Pedag. a klinic. antropologie && BI2MP_PKAP Pedag. a klinic. antropologie && Bi2MP_DPP2 Didaktika přírodopisu 2 && Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - využívat ve výuce kapitol biologie člověka metody obecné i oborové didaktiky - transformovat didaktické poznatky a zkušenosti do výuky odborného učiva o biologii člověka - v předmětu biologie člověka naplánovat vzdělávací proces - tvořivě přistupovat k realizaci výuky - ve svých hodinách rozvíjet mezipředmětové vztahy - rozpracovat podrobnou přípravu na hodinu základního typu.
Osnova
 • Skupina studentů si připraví hodinu zaměřenou na dílčí téma z biologie člověka. Ostatní spolužáci představují třídu. Za semestr se v přípravě hodiny prostřídají všichni studenti. Výběr je z těchto témat: 1. Prenatální vývoj člověka.
 • 2. Postnatální vývoj člověka.
 • 3. Kosterní soustava
 • 4. Svalová soustava
 • 5. Oběhová soustava
 • 6. Dýchací soustava
 • 7. Trávicí soustava
 • 8. Vylučovací soustava
 • 9. Kožní soustava
 • 10. Nervová soustava
 • 11. Smyslová soustava
 • 12. Pohlavní soustava.
Literatura
  doporučená literatura
 • Dobroruková, Jana a kol.. Inspirace a projekty: Přírodopis 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. Vyd. Praha: Scientia, 2008, 203 s.
 • HANSEN, John T. Netter´s anatomy coloring book: with student consult access. 2. vyd. Philadelphia: Saunders, 2014. 384 s. ISBN 978-0-323-18798-5. info
 • STOKLASA, Jan, František HORNÍK a Eduard KOČÁREK. Vytváření didaktických dovedností pro učitele biologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 156 s. info
  neurčeno
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Jaké budou úkoly antropologie na pedagogické fakultě na počátku nového tisíciletí? In Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakulách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, 2000. s. 41-46. ISBN 80-244-0086-3. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 135 s. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 217 s. info
Výukové metody
Forma výuky: hodina základního typu, laboratorní cvičení. Výukové metody: Slovní metody- vysvětlování, popis, rozhovor, diskuze, práce s pracovním listem, práce s textem. Názorně demonstrační metody - předvádění, projekce statická a projekce dynamická. Praktické metody - laboratorní činnosti žáků. Aktivizující metody.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: týmová práce, prezentace. Zápočet studenti získají za: - přípravu hodiny na zvolené téma z biologie člověka na základní škole pomocí aktivizujících metod - demonstraci realizace přípravy - splnění docházky do cvičení
Informace učitele
Předmět slouží k praktickému procvičení znalostí a dovedností a to jak z antropologie, tak z didaktiky přírodopisu. Vzhledem k návaznosti je třeba, aby studenti nejprve absolvovali předměty Základy antropologie 1 a 2 (přednáška, seminář) a dva semestry Didaktiky přírodopisu (přednáška a seminář).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2MP_DPBC