Bi2RC_1P2P Obecná biologie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1.5/0. blokově 18 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost základů botaniky a zoologie (zejména anatomie a morfologie) na gymnaziální úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude účastník schopen:
1. porozumět detailní stavbě rostlinného a živočišného těla z hlediska jeho anatomie i morfologie;
2. popsat stavbu rostlinné a živočišné buňky a složení rostlinných a živočišných pletiv;
3. rozlišit a popsat stavbu kořene, stonku, listu, květu, semene a plodu; popsat stavbu živočišných soustav a orgánů
4. vysvětlit vzájemné souvislosti mezi těmito orgány;
5. pochopit zákonitosti fylogenetického vývoje jednotlivých orgánů;
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - používat správnou odbornou botanickou terminologii a vybrat pojmy a jevy odpovídající úrovni žáků ZŠ; - vybírat a ve výuce využívat modelové organismy pro dokladování vybraných pojmů a jevů související s botanikou; - pracovat s rostlinným materiálem a zpracovávat jej do podoby didaktických prostředků pro potřeby výuky na ZŠ; - vysvětlit souvislosti mezi morfologií a funkcí živočišné buňky; - vysvětlit základy živočišné histologie, včetně podstaty histogeneze; - vysvětlit základy problematiky rozmnožování živočichů; - vysvětlit základy embryologie a ontogeneze živočichů.
Osnova
 • 1. Cytologie - rostlinná buňka Protoplazma rostlinné buňky. Buněčné membrány, endomembránový systém, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát. Mitochondrie. Ribozómy. Plastidy a přeměny plastidů. Jádro, mitóza, meióza. Vakuoly. Inkluze buněčné. Základní rozdíly mezi rostlinnou a živočišnou buňkou.
 • 2. Histologie – rostlinná pletiva Rozdělení rostlinných pletiv (podle vzniku, věku, anatomických znaků, původu, funkce). Pletiva dělivá (meristemy). Trvalá rostlinná pletiva podle anatomického charakteru buněk (parenchym, prozenchym, kolenchym). Soustavy rostlinných pletiv (podle funkce) - soustava krycích pletiv - pokožka (epidermis), podpokožka (hypodermis), průduchy, vodní skuliny, trichomy a emergence. Pletiva krycí druhotná.
 • 3. Soustavy rostlinných pletiv Vodivá a zpevňovací pletiva - stavba cévních svazků, dřevní část (xylém), cévice (tracheidy), cévy (tracheje), dřevní parenchym, libriformní vlákna. Lýková část (floém), sítkovice, lýkový parenchym, sklerenchymatická lýková vlákna. Typy cévních svazků (koncentrické, radiální, kolaterální, bikolaterální). Soustava základních pletiv.
 • 4. Organologie – rostlinné orgány - kořen Kořen - základní charakteristika kořene, fylogeneze a ontogeneze kořene, typy kořenů a kořenových systémů, zóny kořene, tvary kořene. Anatomická stavba kořene (primární stavba a druhotné tloustnutí). Metamorfózy kořene. Hospodářský význam kořenů.
 • 5. Organologie – rostlinné orgány – stonek Základní charakteristika stonku. Fylogeneze a ontogeneze stonku. Typy stonku, větvení stonku, pupeny. Anatomická stavba stonku (primární stavba a druhotné tloustnutí). Metamorfózy stonku. Hospodářský význam stonků.
 • 6. Organologie – rostlinné orgány- list Základní charakteristika listu. Fylogeneze listu, typy listů, postavení listů na stonku, morfologie listu. Anatomická stavba listu. Metamorfózy listu. Hospodářský význam listů.
 • 7. Rozmnožování rostlin Vegetativní rozmnožování. Nepohlavní rozmnožování. Pohlavní rozmnožování. Střídání generací u řas, mechorostů, kapraďorostů, rostlin nahosemenných a krytosemenných. Opylení a oplození. Semeno - vývoj a stavba semene, klíčení semen, klíční odpočinek (dormance). Hospodářský význam semen.
 • 8. Květ a květenství Květ - základní charakteristika květu, typy květních obalů, květní lůžko, stavba pohlavních orgánů, plodolistů a tyčinek. Vznik a vývoj vajíčka a zárodečného vaku, vznik a klíčení pylových zrn. Symetrie květu, pohlavnost květů a rostlin, květní vzorec a diagram. Květenství - květenství jednoduchá, hroznovitá a vrcholičnatá. Složená květenství.
 • 9. Plod Vývoj a stavba plodu. Klasifikace plodů. Hospodářský význam plodů.
 • 10. Histologie I - živočišné tkáně (rozdělení), histogneze a mezibuněčné hmoty: fibrilární (kolagenní, retikulární a elastická vlákna) a amorfní (glykosaminoglykany).
 • 11. Histologie II - epitely: plochý, dlaždicový; kubický, cylindrický; jednovrstevný, víceřadý, přechodní; epitely krycí (rohovatějící vrstevnatý epitel, nerohovatějící vrstevnatý epitel), epitely resorpční, řasinkové, smyslové, žlázové, epitel zárodečný (vaječníky a varlata), epitel pigmentový.
 • 12. Histologie III - pojiva (= budovací tkáně): zárodečný mezenchym, vesikulární pojivo, rosolovité vazivo, řídké kolagenní vazivo, tukové vazivo, husté vazivo neuspořádané = tuhé kolagenní vazivo, husté vazivo uspořádané; praecartilago, parenchymová chrupavka, hyalinní chrupavka, elastická chrupavka, vláknitá = vazivová (= fibrózní, fibrilární) chrupavka.
 • 13. Histologie IV - pojiva II - kostní tkáň: vláknitá (plsťovitá) kost, lamelární kost (kompaktní x houbovitá), osifikace, zubní tkáně; trofická pojiva: krev a krvetvorba, lymfa, hemolymfa, tkáňový mok, …
 • 14. Histologie V - svalová tkáň: hladká, žíhaná svalovina a myokard (srdeční svalovina).
 • 15. Histologie VI - nervová tkáň: šedá kůra mozková (pyramidální a gliové buňky s výběky), šedá hmota mozečku (unipolární neurony), bílá hmota mozečku (makroglia - astrocyty), periferní nervy (myelinová a Schwannova pochva).
 • 16. Rozmnožování nepohlavní a pohlavní, ontogeneze (mnohobuněčných) živočichů (Animalia) - vznik, vývoj a růst jedince.
 • 17. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) I - embryogeneze: progeneze, blastogeneze, notogeneze; gastrulace, neurulace.
 • 18. Embryologie (ontogeneze mnohobuněčných živočichů) II - organogeneze a postembryogeneze: vývoj přímý a nepřímý (larvy primární a sekundární), růst jedince, regenerace, stárnutí, smrt.
Literatura
  povinná literatura
 • Náhradní obsah: Novák J. et Skalický M. (2008): Botanika. Cytologie, histologie, organologie a systematika. - Powerprint, Praha.
 • ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vydání. Praha: Scientia, 2003. xxii, 797. ISBN 9788086960234. info
  doporučená literatura
 • PRAVDA, Oldřich. Zoologie. [D] 3, Obecná zoologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 323 s.
 • Raven P. H., Eichhorn S. E et Evert R. F. (2004): Biology of plant 7th. Freeman Company, V. H., 944 p., ISBN: 0716710072
 • SLAVÍKOVÁ, Zdeňka. Morfologie rostlin. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 218 s. ISBN 8024603276. info
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. I, Taxonomie, látkové složení, cytologie a histologie [Knoz, 1990]. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 328 s. info
 • KNOZ, Jan. Obecná zoologie. II, Organologie, rozmnožování, vývoj živočichů a základy evoluční biologie [Knoz, 1973]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 320 s. info
  neurčeno
 • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s.
 • PECHAROVÁ, Emilie a Slavomil HEJNÝ. Botanika.příručka pro studenty zemědělských a přírodovědných škol. České Budějovice: DONA, 1993. 173 s., [7. ISBN 80-85463-28-8.
Výukové metody
Forma výuky: přednášky.
Výuková metoda: frontální vyučování.
Metody hodnocení
Metoda hodnocení: písemný test.
Kritéria hodnocení: test 40 otázek - max. 40 bodů, min 25 bodů je nutných k úspěšnému splnění.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/Bi2RC_1P2P