Bi2RC_2P2S Biologie bezobratlých – praktické činnosti

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
blokově 6 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Robert Vlk, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni: (1) porozumět a vysvětlit základní znalosti o fylogenetických vztazích, bionomii, etologii, ekologii a rozšíření modelových druhů bezobratlých živočichů; (2) poznat nejdůležitějších zástupců naší fauny a (3) orientovat se v morfologii a anatomii jejich těl; (4) spojit si získané znalosti o této části živočišné říše se znalostmi získanými v obecné zoologii; (5) použít informace k tomu, aby jako učitelé byli příkladem, který budou žáci následovat, živočichy musí nejen poznat či určit, ale také vysvětlit jejich nezastupitelné místo v biocenóze.
Programový cíl spočívá v získání takových znalostí, které umožní pochopení významu bezobratlých živočichů v životě člověka a způsobů, jak integrovat životní požadavky člověka a svébytnost jednotlivých živočišných skupin. Důraz je kladen na znalost druhů, se kterými se budoucí učitel a jeho žáci budou setkávat při zajišťování výuky přírodopisu na základní škole a v nižších ročnících gymnázia. Student, budoucí učitel, musí být vybaven takovým množstvím znalostí a dovedností, které v praxi zajistí jeho prestiž a autoritu před žáky. Činnostní potenciál představuje v zoologii ty dovednosti, které umožní učiteli orientovat se v přírodě, najít živočichy v jejich přírodním prostředí, zařadit je do systému, umět je žákům ukázat pod mikroskopem, poznat chráněné druhy a vést žáky k ochraně přírody.
Osnova
 • 1. Prvoci (Protozoa) a žahavci (Cnidaria): pozorování živých prvoků ze senného nálevu (trepka velká), mikroskopické pozorování nezmara hnědého (Hydra oligactis)
 • 2. Ploštěnci (Platyhelminthes) a hlístice (Nematoda): pozorování živých ploštěnek potočních (Dugesia gonocephala), mikroskopické pozorování drobných hlístic (háďat) demonstrace škrkavky prasečí (Ascaris suilla )
 • 3. Měkkýši (Mollusca) morfologie schránek, demonstrace hlemýždě zahradního (Helix pomatia), slávky jedlé (ústřice jedlé), olihně obecné (Loligo vulgaris); mikroskopování trvalých preparátů (jazykové páska hlemýždě, glochidium škeble)
 • 4. Kroužkovci (Annelida) a pavoukovci (Arachnida): pozorování stavby těla žížaly obecné (Lumbricus terrestris), pitva žížaly, pozorování vnější stavby těla pavouka
 • 5. Korýši (Crustacea) pozorování hrotnatek a buchanek pod mikroskopem, pitva raka signálního (Pacifastacus leniusculus)
 • 6. Hmyz (Insecta, =Ectognatha) I - Hemimetabola: preparace švába obecného (švába argentinského) - pozorování vnější stavby těla, II - Holometabola: preparace včely medonosné (sršně obecné) - pozorování vnější stavby těla.
Literatura
 • KUNST M., ZPĚVÁK J.: Atlas bezobratlých, SPN, Praha, l978. 80 s.
 • HUDEC, Karel. Příroda České republiky : průvodce faunou. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 439 s. ISBN 9788020015693. info
 • Velká kniha živočichů :hmyz - ryby - obojživelníci - plazi - ptáci - savci. 3. vyd. Bratislava: Príroda, 2001. 344 s.: 15. ISBN 80-07-00863-2. info
 • ANDĚRA, Miloš. Velká kniha živočichů :hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci : [1582 barevných ilustrací]. Edited by Ladislav Korbel, Illustrated by Jindřich Krejča. Vyd. 2. Bratislava: Príroda, 1997. 344 s. ISBN 80-07-00991-4. info
 • BUCHAR, Jan. Klíč k určování bezobratlých. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995. 285 s. ISBN 80-85827-81-6. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení - většinou jde o studium stavby těla modelového živočicha (viz osnovu výše) ve dvojici (pod vedením vyučujícího).
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu jsou (1.) aktivní účast studenta ve cvičení (docházka) a (2.) zpracování sady protokolů. Tento výstup ze cvičení musí být kompletní. Nezbytnou součástí sady protokolů jsou pracovní listy a barevné tabule umístěné vyučujícím do složky "Studijní materiály" k předmětu v IS MU.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/Bi2RC_2P2S