CJ2MP_LKDV Kapitoly z didaktiky literární výchovy

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět volně navazuje na obsah předmětu Didaktika literární výchovy 1. Po absolvování předmětu student porozumí širším souvislostem literárněvýchovného procesu - dokáže vysvětlit a zhodnotit pojetí výuky literatury v obecné rovině i v kurikulárních dokumentech, dokáže vysvětlit základní problematiku uplatňování tradičních a moderních, aktivizujících výukových metod a forem ve výuce literatury na základní škole, roli tvořivosti a kritického myšlení ve výuce literatury, dokáže odůvodňovat metody hodnocení a klasifikace apod.
Osnova
 • 1. Vývoj názorů na vyučování literatuře na základní škole, proměny učebních materiálů. 2. Pojetí literární výchovy v platných vzdělávacích programech. Literární výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání: terminologie RVP ZV ve vztahu k terminologii oboru; otázky struktury cílů dle RVP ZV - cíle literárního vyučování ve vztahu k vzdělávacímu oboru, oblasti a klíčovým kompetencím; literární výchova v RVP ZV a ŠVP ZV (očekávané výstupy a učivo a možnosti jejich konkretizace v učebních osnovách); literární výchova v kontextu průřezových témat a potenciální integrace předmětů. 3. Modely literární výchovy, metodické systémy vyučování literatuře z pohledu současné teorie vyučování literatuře. 4. Klasifikace vyučovacích metod. Metodologie výuky literatury na základní škole. 5. Uplatnění slovních, situačních, inscenačních, brainstormingových aj. metod a didaktických her ve výuce literární výchovy. 6. Motivační metody, specifičnost interpretační metody na 2. stupni základní školy. 7. Hodnocení, zkoušení a klasifikace v literární výchově. Testy a jejich uplatnění ve výce literatury. 8. Osobnost učitele, komunikace mezi učitelem a žáky v literární výchově. 9. Problémové situace a úlohy v literární výchově, tvořivost. Intepretace a kritické myšlení. 10. Vybrané literárněvědné teorie jako možná inspirace intepretační práce s textem. (Témata přednášek volně navazují za témata seminářů v předchozím semestru.)
Literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Dostupné z:http://www.vuppraha.cz
 • Jurčo, J., Obert, V. Didaktika literatúry. Bratislava, 1984.
 • Lederbuchová, L. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1995.
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Dítě a kniha : o čtenářství jedenáctiletých. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. 179 s. ISBN 8086898016. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
 • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Didaktická interpretace uměleckého textu jako metoda literární výchovy na občanské a střední škole. 2. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. 120 s. ISBN 80-7082-364-X. info
 • KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 186 s. ISBN 8021016949. info
 • Vzdělávací program Národní škola : vzdělávací program pro 1.-9. ročník základního vzdělávání. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1997. 162 s. ISBN 8004266835. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha). Vzdělávací program Občanská škola : pojetí občanské školy : učební osnovy občanské školy. 3., upr. vyd. Praha: Portál, 1996. 474 s. ISBN 80-7178-107-X. info
 • JEŘÁBEK, Jaroslav. Vzdělávací program Základní škola. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 275 s. ISBN 80-7168-337-X. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Systém literární výchovy a jeho perspektivy. 1. vyd. Praha: Academia, 1984. 238 s. : i. info
 • CHALOUPKA, Otakar. Rozvoj dětského čtenářství. 1. vyd. Praha: Albatros, 1982. 572 s. info
 • CENEK, Svatopluk. Úvod do teorie literární výchovy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 231 s. info
Výukové metody
Typ výuky: přednáška. Metody: teoretická příprava, přednáška spojená sdiskusí nad odbornými problémy předmětu.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavek na ukončení předmětu a hodnocení: zpracování písemné práce odborně-úvahového charakteru na zadané téma (témata zadávána na začátku výuky), v níž student uplatní teoretické poznatky z oblasti didaktiky literární výchovy, které jsou obsahem přednášek, i vlastní zkušenosti získané během absolvovaných pedagogických praxí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJ2MP_LKDV