CJ2MP_LKSC Kapitoly ze starší české literatury

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška formou vybraných kapitol pojednává o nejdůležitějších dílech a osobnostech nejstarší české literatury. Základní epochy (v rozpětí 9. až 18. století) jsou charakterizovány, jsou naznačena jejich žánrová a stylová specifika. Studenti budou seznámeni se základní odbornou literaturou, umožnující doplnění a prohloubení předchozího výkladu.
Výstupy z učení
Studenti budou znát dějiny starší české literatury a budou schopni identifikovat a analyzovat základní žánry starší české literatury.
Osnova
 • Literatura raného středověku (9.- 13. století) Literatura vrcholného středověku (14. století) Literatura husitstká a protihusitská (od počátku do 70.let 15.stol.) Humanismus, renasance a reformace(od 70.let 15.stol.do 20.let 17.st.) Baroko a protireformace (od 20.let 17.stol.do 20. let 18. stol.)
Literatura
  povinná literatura
 • KOPECKÝ, Milan. Dějiny starší české literatury. 1. vyd. Opava: Masarykova univerzita, 1991, 80 s.
 • LEHÁR, Jan a Alexandr STICH. Čítanka české literatury. Vyd. 1. V Praze: Český spisovatel, 1997, 605 s. ISBN 8020206612.
  doporučená literatura
 • PETRŮ, Eduard. Vzdálené hlasy: studie o starší české literatuře. Olomouc: Votobia, 1996, 443 s. ISBN 8071981621.
 • HRABÁK, Josef (ed.). Dějiny české literatury. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 531 s.
 • KOPECKÝ, Milan. Starší česká a slovenská literatura. Dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 186 s. ISBN 8021002638. info
 • TICHÁ, Zdeňka. Cesta starší české literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1984. 295 s. info
 • HRABÁK, Josef. Starší česká literatura : úvod do studia. 2., uprav. a dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 245 s. info
Výukové metody
Studenti si budou osvojovat znalost literárních proudů a tendencí v daném období české literatury a také její žánrovou specifičnost. Studenti budou rozvíjet všechny svoje literárněvědné znalosti a interpretační dovednosti s cílem efektivněji komunikovat s literárním dílem. Budou přitom tvořivě využívat poznatků získaných jak z přímé výuky, tak i skrze samostatnou práci s doporučenou odbornou literaturou, kterou budou moci pravidelně s vyučujícím konzultovat.
Metody hodnocení
Úspěšné absolvování zápočtového testu. Test je bodovaný. Student musí mít alespoň 70 % správných odpovědí.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJ2MP_LKSC