CJp201 Stylistika v teorii a praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubit teoretické znalosti studentů a jejich schopnosti vyložit stylistickou teorii, rozumět jí a dokázat ji využít při tvorbě vlastního původního textu, tvořit texty jazykově správné a stylisticky vytříbené a provést stylistickou analýzu textu.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student dokáže: - vypracovat stylistickou analýzu zadaného textu - interpretovat text. - provést stylizační a kompoziční úpravu textu. - vyjadřovat se jazykově správně a stylisticky vytříbeně.
Osnova
 • 1. Stylistika v kontextu lingvistických disciplín, zvl. stylistika a textová lingvistika, textová syntax, pragmatická lingvistika, sémantika aj. 2. Styl a text – současná komunikace z aspektu jazykové kultury (kultury jazyka a konkrétní komunikace). 3. Stylová diferenciace jazyka, průniková pásma funkčních stylů, variabilita uvnitř stylů, zvl. stylu odborného/vědeckého a žurnalistického. 4. Produkce věcného textu/komunikátu: Příprava a tvorba věcných, zvl. odborných, řečnických a žurnalistických textů. Postupy při tvorbě textu, výběr tématu a jeho strukturování, u odborného textu formulace hypotézy a procesy analýzy a syntézy. 5. Výběr výrazových prostředků tematických, textových/kompozičních a jazykových. 6. Práce s jazykovým materiálem – invence, procesy selekce, stylizace a kompozice textu. 7. Modifikace textu – tematické, kompoziční a jazykové; slohové postupy a slohové útvary a jejich modifikace. 8. Rámcové složky textu – název/titul, poznámkový aparát, bibliografické údaje aj. Textové modely. 9. Recepce věcného textu/komunikátu: smysl textu a naplnění jeho cíle, zkušenostní komplex autora textu a adresáta, porozumění textu a adekvátní reakce. 10. Hodnocení vlastní tvůrčí produkce studentů – stylistická analýza vytvořeného textu. 11. Stylizační a kompoziční úpravy textů jiných autorů – jazykové a stylistické chyby a nedostatky. 12. Nejčastější nedostatky oficiální jazykové komunikace – práce s texty.
Literatura
 • HOFFMANOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Vydání první. Praha: Academia, 2016. 510 stran. ISBN 9788020025661. info
 • Stylistika v kontextu historie a současnosti. Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 263 s. ISBN 978-80-210-6114-9. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Vydání 1. Praha: Grada, 2011. 289 stran. ISBN 9788024729794. info
 • ČECHOVÁ, Marie, Marie KRČMOVÁ a Eva MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vydání první. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 stran. ISBN 9788071069614. info
 • VEČERKA, Radoslav a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologie. PLESKALOVÁ, J., KARLÍK, P., KRČMOVÁ, M. a VEČERKA, R. (ed.). In Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. s. 426-446. Academia 1. ISBN 978-80-200-1523-5. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Jazyk v komunikaci. In Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, 1999. s. 221-230, 9 s. none. ISBN 80-210-2186-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana. Stylistika a-- : současná situace stylistiky. 1. vyd. Praha: Trizonia, 1997. 200 s. ISBN 8085573679. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana a Jiří KRAUS. Písemnosti v našem životě. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 159 s. ISBN 8071683019. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 8071061344. info
 • Studies in functional stylistics. Edited by Jan Chloupek - Jiří Nekvapil. Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1993. 293 p. ISBN 9789027276896. info
Výukové metody
Typ výuky: seminář - konzultace, diskuse ve skupině. Seminář - aktivní analytická práce studentů při rozboru textů, aktivní syntetická práce studentů při výkladu jazykových jevů, diskuse o odborných problémech předmětu. Analýza textu, identifikace vybraných jevů textu. Písemné vypracování stylistické analýzy a stylizační (formulační) a kompoziční úpravy zadaného textu.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu: ústní zkouška, jejíž součástí je písemné ověření znalosti terminologie a stylistické zhodnocení jazykových prostředků textu. Obsah písemné práce je dán tematickými okruhy disciplíny a tvoří jej cca 20 úkolů. Správně musí student vyřešit 70 % z nich. Podmínkou přístupu k ústní části zkoušky je úspěšné absolvování části písemné. Předpokladem přístupu k závěrečnému testu je splnění zadaných průběžných úkolů a testů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.