CJp205 Alternativní metody výuky českého jazyka 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radim Ošmera (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Jiné omezení: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s praktickým užíváním alternativních metod výuky, zejména metod kritického myšlení, které vedou k rozvíjení aktivního a efektivního učení žáků na 2. stupni ZŠ. Předkládané metody výuky jsou v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu ZV.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. rozumět pojmům alternativní metody, metody kritického myšlení;
2. prakticky užívat alternativní metody;
3. užívat metody kritického myšlení při výuce českého jazyka, zejména mluvnice a slohu na 2. stupni ZŠ;
4. navrhnout projekt vyučovací hodiny českého jazyka na 2. stupni ZŠ s využitím modelu E-U-R;
5. zhodnotit didaktické výstupy své i svých kolegů při prezentaci vyučovací hodiny.
Osnova
 • 1. Charakteristika vybraných alternativních programů výuky, např. RWCT - Čtením a psaním ke kritickému myšlení. • 2. Teoretická východiska projektu RWCT. • 3. Kritické myšlení a struktura výuky v předmětu český jazyk. • 4. Vytváření prostředí pro kritické myšlení. • 5. Kladení otázek. • 6. Metody a strategie výuky vedoucí k efektivnímu učení v hodinách českého jazyka. • 7. Metody rozvíjející kritické myšlení v hodinách gramatiky a slohu na 2. stupni ZŠ.
Literatura
  povinná literatura
 • MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013. 143 s. info
  doporučená literatura
 • RUTHOVÁ, Nina (ed.). Učím s radostí. 1. vyd. Praha: Strom, 2003. 234 s. ISBN 80-86106-09-8
 • ŠAFRÁNKOVÁ, Kateřina – KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele. Praha: Občanské sdružení Kritické myšlení, 2007. 85 s.
 • GRECMANOVÁ, Helena. Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008. 209 s. ISBN 9788074090103
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. ISBN 80-7178-216-5.
 • BOWELL, Tracy a Gary KEMP. Critical thinking : a concise guide. Fourth edition. London: Routledge, 2015. x, 318. ISBN 9780415820929. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 160 s. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
Výukové metody
seminář, aktivní diskuse studentů nad probíranými tématy, prezentace - aplikace probíraných metod a strategií výuky, domácí příprava
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Účast v semináři je povinná. Během semestru je vyžadována domácí práce. K zápočtu odevzdávají portfolio obsahující aplikaci metod na vybraných tématech gramatického nebo slohového učiva ČJ. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.