CJp206 Kapitoly z didaktiky českého jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je seznámit studentstvo s didaktikou českého jazyka jako uceleným vědním oborem a se vztahy k dalším lingvistickým, pedagogickým a psychologickým disciplínám, naučit je používat získané informace k rozvoji učitelských dovedností, vytvářet studijní plány a správně využívat učební metody.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen prezentovat didaktiku českého jazyka jako ucelený vědní obor. Student dále rozpozná a odvodí vztahy k dalším lingvistickým, pedagogickým a psychologickým disciplínám. Student bude používat získané informace k rozvoji učitelských dovedností. Student si dokáže vytvořit vazby na studijní plány. Na základě nabytých dovedností student dokáže využívat učební metody.
Osnova
  • 1. Didaktika, její předmět a vztah k ostatním disciplinám. 2. Postavení předmětu ČJL v učebních plánech všech stupňů škol. Cíl vyučování ČJ a slohu. 3. Vztah mezi vyučováním jazyku, slohu a literatuře. Didaktické zásady. 4. Osobnost učitele. 5. Obsah vyučování na jednotlivých stupních škol. 6. Vědomosti, dovednosti, návyky. 7. Vyučovací formy a metody. 8. Učební pomůcky.
Literatura
  • ČAPEK, Robert. Líný učitel : jak učit dobře a efektivně. 1. vydání. Praha: Raabe, 2017. 140 stran. ISBN 9788074963445. info
  • ČAPEK, Robert. Líný učitel : cesta pedagogického hrdiny. 1. vydání. Praha: Raabe, 2018. 175 stran. ISBN 9788074963872. info
  • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování :didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN vyd. 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 80-85937-47-6.
  • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
  • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Alternativní metody ve výuce českého jazyka a kritické myšlení. In Přednáška pro učitele, CDVU Olomouc. 2008. info
  • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
  • JANÍK, Tomáš. Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2009. 120 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-186-7. info
  • JANÍK, Tomáš. Obecná didaktika. In PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 651-655. Výchova a vzdělávání. ISBN 978-80-7367-546-2. info
Výukové metody
Přednáška kombinovaná s následnou diskusí. Diskuse se bude týkat témat popsaných v osnově.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné prezentovat či odevzdat v písemné formě (upřesníme na přednášce) vlastní přípravu na jednu vyučovací hodinu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.