CJp508 Využití korpusů v pedagogické praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
PhDr. Ivana Kolářová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Předmět bude vypsán pouze tehdy, zaregistruje-li si jej 10 a více studentů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je aplikovat dovednosti studentů získané při práci s Českým národním korpusem v pedagogické praxi - při výuce českého jazyka; • Důraz je kladen na dovednost tvořit dotazy v ČNK, které by byly využitelné při výuce ortografie, morfologie, lexikologie a tvoření slov či syntaxe.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět:
1. vysvětlit strukturu ČNK a jeho význam ve výuce českého jazyka;
2. prakticky užívat vybrané korpusy ČNK k vyhledávání jazykových jevů;
3. prakticky užívat vybrané korpusy ČNK k výuce některých jazykových rovin českého jazyka;
4. navrhnout soubor cvičení založených na práci s různými korpusy ČNK.
Osnova
 • 1. Možnosti vužití korpusů ČNK při výuce českého jazyka - iduktivní a deduktivní učení. • 2. Frekvence jazykových a dat a její využití při výuce českého jazyka. • 3. Pozorování korpusových dat a jejich porovnání s ortografickými a gramatickými příručkami současné češtiny. • 4. Výuka variantních tvarů, zejména z oblasti ortografie a morfologie. • 5. Výuka frazeologie na základě Českého národního korpusu. • 6. Typologie cvičení, tvorba cvičení a dalších aktivit pro výuku českého jazyka. • 7. Samostatná tvorba cvičení a jejich prezentace.
Literatura
  povinná literatura
 • Pravidla českého pravopisu. Praha: Academia, 2005. 391 s. ISBN 80-200-1327-X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 1995. 800 s. ISBN 8071061344. info
  doporučená literatura
 • SVOBODOVÁ, Ivana. Psaní velkých písmen v češtině. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 350 stran. ISBN 9788020025135. info
 • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
 • ČERMÁK, František. Základní slovník českých přísloví : výklad a užití. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 135 s. ISBN 9788074222580. info
 • ČERMÁK, František a Michal KŘEN. A frequency dictionary of Czech. [London]: Routledge, 2011. 1 CD-ROM. ISBN 9780415576635. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Deklinační systém femininních oikonym v češtině. Synchronní pohled na základě Českého národního korpusu. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. r. o. / Ústav Českého národního korpusu, 2011. 289 s. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 17. ISBN 978-80-7422-138-5. info
 • CVRČEK, Václav. Mluvnice současné češtiny. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 353 s. ISBN 9788024617435. info
 • TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2. info
 • Jak využívat Český národní korpus. Edited by František Čermák - Renata Blatná. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 179 s. ISBN 8071067369. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky /. Praha: Academia, 2005. 647 s. ISBN 80-200-1347-4. info
 • Na co se nás často ptáte. Edited by Anna Černá. 1. vyd. Praha: Scientia, 2002. 168 s. ISBN 807183260X. info
 • OAKES, Michael P. Statistics for corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998. xvi, 287 s. ISBN 0-7486-0817-6. info
Výukové metody
Seminář - problémová metoda, řízený rozhovor o odborných problémech tohoto kurzu. Vyhledávání v Českém národním korpusu. Analýza vyhledaných jazykových jevů. Prezentace.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, během semestru je vyžadována domácí práce. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování písemné seminární práce. Podrobné požadavky jsou zveřejněny v každém semestru, kdy seminář probíhá, ve Studijních materiálech předmětu v ISu, složka Učební materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.