CJp518 Základy dialektologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Martina Ireinová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Petra Rozbořilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra českého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJp518/01: Po 15:00–16:50 učebna 55, M. Ireinová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se seznamují s podstatou dialektu jako jednou z existenčních forem jazyka, s procesem vznikání dialektů, kritérií jejich klasifikace a s tříděním českých nářečí v současnosti. Rozebírá se vztah k dějinám jazyka, k vývojovým procesů, a to s důsledky pro jazykovou kulturu.
Předpokládáme, že studenti získají schopnosti:
1. interpretovat jazyk v jeho prostorové distribuci a v omezené funkčnosti;
2. přiřadit nářeční znaky mluveného jazyka k určité (pod)skupině nářečí;
3. využít dialektových jevů ve výkladech mluvnice a vývoje slovní zásoby;
4. lépe porozumět pravopisným a jiným chybám vzniklých na základě nářečních jevů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se student orientuje v systematice útvarů národního jazyka, ve vztahu spisovnost - dialektičnost, ovládá odbornou terminologii (ve školských učebnicích často uváděnou chybně). Dokáže objasnit proces vznikání, fungování a proměn nářečí a v základních rysech popsat jednotlivá zeměpisná nářečí a některé slangy českého jazyka.
Osnova
 • 1. Strukturní a nestrukturní útvary jazyka; rozbor jejich vzájemného vztahu.
 • 2. Definice nářečí, dialektologická terminologie; odborná literatura.
 • 3. Příčiny dělení jazyka na nářečí; nářečí zeměpisná, sociální. Problematika zanikání nářečí. Nivelizace nářečí.
 • 4. Vznik nářečních hranic (izoglosy), jejich proměny.
 • 5. Metodologie dialektologického výzkumu, zápis dialektologických textů, mapy.
 • 6. Cíle dialektologie; dialektologie a výuka češtiny. Rozbor chyb v psaných projevech žáků se zřetelem k jejich nářečnímu zdůvodnění.
Literatura
  povinná literatura
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 507 s. ISBN 8020000135. info
 • BALHAR, Jan a Pavel JANČÁK. Český jazykový atlas. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 427 s. ISBN 8020000143. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Nástin české dialektologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 463 s. + 4. info
  doporučená literatura
 • TATZREITER, Herbert, HORNUNG, Maria und Peter ERNST. Erträge der Dialektologie und Lexikographie. Wien: Edition Praesens. 1999. ISBN 3706900343.
 • BELL, Allan. The guidebook to sociolinguistics. 1st pub. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. xviii, 367. ISBN 9780631228660. info
 • CHAMBERS, J. K. a Peter TRUDGILL. Dialectology. 2nd ed. Cambridge .: Cambridge University Press, 1998. xiv, 201. ISBN 9780521596466. info
Výukové metody
- přednáška;
- prezentace vizuální a zvuková;
- práce se zvukovými záznamy;
- analýza přepisu promluv;
- samostudium.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška
Předmět je zakončen zápočtem.
Požadavky k zápočtu:
Rozbor ukázky nářečního textu (hlavní znaky, nář. lexikum, nář. tvoření slov) – ústně
Nebo:
Nářeční prvky v literatuře a médiích – referát.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/CJp518