FC3005 Anorganická chemie

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
3/0/0. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 17:00–19:50 učebna 7
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
podání systematického přehledu vybraných chemických prvků a jejich sloučenin vycházející z periodické soustavy prvků;
seznámení se základy chemických výpočtů.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá:  vědomosti ze systematického přehledu vybraných chemických prvků a jejich sloučenin vycházející z periodické soustavy prvků a vědomosti ze základů chemických výpočtů  dovednosti využít teoretických poznatků k posouzení a srovnání vlastností jednotlivých prvků a jejich sloučenin ve skupinách a periodách  ucelený přehled, vztahující se k obsahu učiva daného předmětu (Periodická soustava prvků. Kovy a nekovy. Nepřechodné prvky. Přechodné prvky. Lanthanoidy a aktinoidy. Základní chemické výpočty).
Osnova
 • Blok A
 • 1. Základní názvoslovná pravidla a normy anorganické chemie. Periodická soustava prvků – minulost, současnost a budoucnost.
 • 2. Chemie nepřechodných prvků – všeobecná charakteristika. Vodík a jeho sloučeniny.
 • 3. Uhlík a jeho anorganické sloučeniny. Křemík a jeho sloučeniny. Germanium, cín, olovo a jejich sloučeniny.
 • 4. Kyslík, vlastnosti, příprava, výroba. Charakteristika a vlastnosti oxidů a oxoaniontů.
 • 5. Roztoky, jejich typy, vyjadřování koncentrace roztoků, elektrolyt. Disociační stupeň elektrolytu, silné a slabé elektrolyty, disociační konstanta slabých elektrolytů. Rozpustnost. Faktory ovlivňující rozpustnost látek: nasycený roztok. Vliv teploty a tlaku na rozpustnost látek. Henryho zákon, součin rozpustnosti, ovlivnění rozpustnosti.
 • 6. Acidobazické rovnováhy a reakce. Teorie kyselin a zásad: Arrheniova, Brönstedova. Brönstedova teorie: konjugovaný pár. Autoprotolýza, neutralizace, iontový součin vody, pH roztoků silných (jednosytných i vícesytných) i slabých (jednosytných) kyselin a zásad, amfoterní látka. Tlumivé roztoky – funkce, složení, pH (Henderson-Hasselbachova rovnice). Hydrolýza, pH hydrolyzovaných solí. Teorie kyselin a zásad: Lewisova, Pearsonova (deformace iontů a polarizovatelnost, Pearsonova teorie tvrdých a měkkých kyselin a zásad), solvoteorie (solvokyselina, solvozásada, solvolýza).
 • 7. Základní chemické výpočty.
 • Blok B
 • 1. Alkalické kovy, charakteristika základních vlastností. Sloučeniny alkalických kovů.
 • 2. Kovy alkalických zemin, charakteristika, sloučeniny.
 • 3. Bor a jeho sloučeniny. Hliník a jeho sloučeniny. Gallium, indium, thalium a jejich sloučeniny.
 • 4. Dusík a jeho sloučeniny. Fosfor a jeho sloučeniny. Podskupina arsenu: As, Sb, Bi a jejich sloučeniny.
 • 5. Síra a její sloučeniny (charakteristika sulfidů). Selen, tellur, polonium a jejich sloučeniny.
 • 6. Halogeny, jejich charakteristika, sloučeniny. Vzácné plyny, charakteristika, sloučeniny.
 • 7. Všeobecná charakteristika přechodných prvků, koordinační sloučeniny. Podskupina skandia.
 • 8. Lanthanoidy a aktinoidy – všeobecná charakteristika. Podskupina titanu, charakteristika, sloučeniny.
 • 9. Podskupina vanadu, charakteristika, sloučeniny. Podskupina chromu, charakteristika, sloučeniny. Podskupina manganu, charakteristika, sloučeniny.
 • 10. Triáda železa – železo, kobalt, nikl. Platinové kovy, slitiny.
 • 11. Podskupina mědi, vlastnosti, sloučeniny. Podskupina zinku, charakteristika, sloučeniny.
Literatura
  povinná literatura
 • KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1985. 591 s. info
 • BROWN, G. I. Úvod do anorganické chemie. 1. vydání. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982. 330 stran. info
  doporučená literatura
 • JANČÁŘ, Luděk. Periodická soustava prvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 978-80-210-6621-2. info
 • MIČKA, Zdeněk a Ivan LUKEŠ. Teoretické základy anorganické chemie. 3., upr. rozš. vyd. Praha: Karolinum, 2007. 176 s. ISBN 9788024614465. info
Výukové metody
přednáška
teoretická příprava
Metody hodnocení
kolokvium;
ústní zkouška - 70 % správných odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/FC3005