HV052 Hudební pedagogika, psychologie a sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Milena Tomanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Michal Košut, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milena Tomanová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je úvod do studia všech tří vědních disciplín, které v rámci přípravy budoucích učitelů hudební výchovy přinášejí integrující pohled na specifickou problematiku předávání hudby z pokolení na pokolení, tzn. výchovy kvalifikovaného recipienta hudby všech druhů a žánrů, a to v osobnostní i společenské dimenzi.
Výstupy z učení
Studenti se orientují v problematice hudební pedagogiky, psychologie i sociologie jako vědních disciplín. Chápou jejich význam pro budoucí hudebně výchovnou práci. Jsou schopni samostatně projektovat dílčí výzkumné sondy jako východiska své pedagogické práce. Kvalifikovaně využívají moderních instrumentů hudební sociologie – zvukového dotazníku ve spojení se sémantickým diferenciálem, popř. s testem sémantického výběru za využití dostupných informačních technologií (CAPI, CAWI). Závěry hudebně sociologických výzkumů jsou schopni interpretovat nejen v rovině gnozeologické, ale také axiologické. Akceptují proměny sociální existence hudby, proměnu jejích funkcí v globalizovaném světě, chápou vliv médií na utváření postojů k hudbě a hudebního vkusu dětí a mládeže a rovněž nezastupitelnou pozitivní roli všeobecné hudební výchovy na základních a středních školách.
Osnova
 • 1. Hudební pedagogika, psychologie a sociologie v systému muzikologických disciplín 2. Historické aspekty a současné pojetí hudební pedagogiky, psychologie a sociologie 3. Srovnávací hudební pedagogika /synchronní a diachronní/, aktuální problémy české a světové hudební pedagogiky 4. Hudební psychologie /hudební schopnosti, činnosti, kreativita, hudební vývoj člověka, problematika hudebnosti/ 5. Sociologie kultury, umění, hudby 6. Sociální existence hudby, funkce hudby 7. Základní výzkumné metody a techniky hudební sociologie /pozorování, rozhovor, dotazník, anketa, sonda, zvukový dotazník, moderní výzkumné instrumenty: sémantický diferenciál, test sémantického výběru/, základy statistického zpracování dat, jejich třídění, tabulky, grafy, interpretace, základní a výběrové soubory, reprezentativnost výběrových souborů: reprezentativní ve statist. slova smyslu, kvazireprezentativní a nereprezentativní 8. Hudební preference dětí a mládeže 9. Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže, hudební axiologie 10. Problémy masové kultury
Literatura
 • CRHA, Bedřich, Markéta BÉBAROVÁ, Radka HLADILOVÁ, Taťána JURČÍKOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě prvních dvou třetin 20.století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 248 s. ISBN 978-80-210-8089-8. info
 • CRHA, Bedřich, Kateřina ŠRÁMKOVÁ, Terezie VESELÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, František OSTRÝ, Radka HLADILOVÁ a Lucie TISOVSKÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže ve vybraných státech světa, ve státech Evropské unie a v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 550 s. ISBN 978-80-210-7559-7. info
 • CRHA, Bedřich, Šárka VAŇKOVÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, Markéta PRUDÍKOVÁ, Lucie SOCHOROVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ a Marek SEDLÁČEK. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 86 s. ISBN 978-80-210-6633-5. kolektivní monografie info
 • CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ a Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 177 s. ISBN 978-80-210-6103-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ a Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 80 s. ISBN 978-80-210-5704-3. info
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • BEK, Mikuláš. Konzervatoř Evropy? : k sociologii české hudebnosti. 1. vyd. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 2003. 278 s. ISBN 8085917998. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3. info
 • Sociologický slovník. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 285 s. ISBN 80-7178-535-0. info
 • SAK, Petr. Proměny české mládeže : česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Vydání první. Praha: Petrklíč, 2000. 291 stran. ISBN 8072290428. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 4., rozš. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 181 s. ISBN 80-85850. info
 • GAVORA, Peter. Výzkumné metody v pedagogice : příručka pro studenty, učitele a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 808593115X. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 1993. 95 s. ISBN 8070673184. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby : traktát o dobrodružství a oklikách poznání. 1. vydání. Praha: Panton, 1989. 262 stran. ISBN 8070390115. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse o aktuálních problémech hudebně-výchovné praxe souvisejících s probíranou problematikou, prezentace studentů, seminární práce (projekt výzkumu, terénní výzkumná sonda apod.) nebo esej
Metody hodnocení
Přednáška je nepovinná. Student zpracuje v průběhu semestru seminární práci (projekt výzkumu, terénní výzkumná sonda apod.) nebo esej. Po přijetí učitelem (nutno zaslat nejpozději týden předem) proběhne kolokvium jako rozprava nad touto prací. Během kolokvia student rovněž prokáže základní teoretické znalosti z oblasti hudební pedagogiky, psychologie a sociologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.