HV7BP_HVHT Úvod do studia hudební výchovy a hudební teorie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat studentům I. ročníku komplexní pohled na studovaný obor v kontextu ostatních muzikologických disciplin, seznámit je s historií oboru, významnými osobnostmi a základní odbornou literaturou. V části hudební teorie pak jde o doplnění a získání znalostí a dovedností potřebných pro studium dalších hudebně teoretických a hudebně výchovných disciplin, zejm. harmonie, rozboru skladeb, improvizace doprovodů lidových a umělých písní, hlasové výchovy, didaktiky Hv ad., včetně pohotové praktické aplikace.
Osnova
  • 1. Hudební pedagogika a hudební výchova v systému muzikologických disciplin. 2. Historie oboru, významné osobnosti, literatura 3. Metodologické aspekty hudební pedagogiky 4. Základy hudební akustiky / zvuk, tón, vlastnosti tónu, vyšší harmonické tóny , principy ladění, vývoj a typy ladění / 5. Tónová soustava /základní tónová řada,tóny zvýšené a snížené, celý tón a půltón, enharmonické tóny, diatonický a chromatický půltón / 6. Notové písmo, značky a zkratky hudebního písma, italská terminologie tempa, výrazu, dynamiky, agogiky 7. Stupnice - vývoj a systém / starověké, středověké církevní mody, dur a moll, chromatické, pentatonické, celotónové, cikánské, Bartókovsko - Messiaenovské mody ad. / 8. Intervaly /systém, názvy, obraty, složené, enharmonické, konsonantní a disonantní, zpěvné a nezpěvné, doškálné a nedoškálné/ 9. Akordy - systém /dle počtu tónů, stavby, pořadí tónů, konsonantní a disonantní, doškálné a nedoškálné/ 10.Kvintakordy /systém, obraty, kvinakordy v tónině dur a moll/ 11.Septakordy /systém, obraty, doškálné a alterované/ 12.Funkce akordů, akordické značky, kadence v tóninách dur a moll
Literatura
  • e-learning: http://www.ped.muni.cz/wmus/frame.html
  • CRHA, Bedřich a Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003. 115 s. ISBN 80-210-3094-1. info
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice harmonie. 10. upr. vyd. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2002. 178 s. ISBN 80-86385-14-0. info
  • GRIGOVÁ, Věra. Všeobecná hudební nauka. 2. upr. vyd. Olomouc: Alda, 2001. 225 s. ISBN 80-85600-46-3. info
  • FUKAČ, Jiří. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2000. 181 s. nemá. ISBN 80-210-2458-5. info
  • Slovník české hudební kultury. Edited by Jiří Fukač - Jiří Vysloužil - Petr Macek. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1997. 1035 s. ISBN 80-7058-462-9. info
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky [Zenkl, 1986]. 4. vyd. Praha: Supraphon, 1986. 197 s. : n. info
  • ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika : pro posluchače filosofických a pedagogických fakult a Akademií múzických umění. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 351 s. info
Výukové metody
teoretická příprava a praktické cvičení
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška. Požadavky ke zkoušce: písemný test - notový papír, tužka, guma : konstrukce řady vyšších harmonických tónů od zadaného tónu, transpozice církevních modů, orientace v durových a mollových stupnicích /vyhledávání charakt.intervalů, půltónů apod./, konstrukce svrchních a spodních intervalů, konstrukce doškálných kvintakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, konstrukce doškálných septakordů a jejich obratů na daných tónech nebo podle akordických značek, kadence v durových a mollových tóninách, italská terminologie. Test sestává z cca 100 konkrétních bodově ohodnocených kroků, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout nejméně 65 bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.