HV7MP_DI1 Didaktika HV 1

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Blanka Knopová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu Didaktika hudební výchovy dochází k propojení doposud získaných odborných vědomostí z hudební teorie, harmonie, intonace, dějin hudby, nauky o hudebních nástrojích a formách a praktických dovedností z dirigování, nástrojové výuky a hlasové výchovy tak, aby je student uměl aplikovat v praxi. Předmět je zaměřený na osvojení metodických postupů vedoucích k rozvíjení dětské hudební tvořivosti, fantazie, tvůrčího myšlení. Cílem předmětu je: osvojit si základní dovednosti v oblasti činností vokálních; realizovat hlasová, dechová, intonační a sluchová cvičení v praxi; práce s textem – říkadla a básně; osvojit si základní dovednosti v oblasti činností rytmických a rytmicko-pohybových; ovládnout základy hry na zobcovou sopránovou flétnu
Osnova
 • Teoretický úvod do Didaktiky hudební výchovy (charakteristika předmětu; tvoření tematických celků a jejich realizace ve vyučovací hodině; stavba a průběh vyučovací hodiny, kurikulární dokumenty, osobnost pedagoga HV aj.). Činnosti vokální: složky hlasové výchovy; metodický nácvik jednohlasé a vícehlasé písně. Intonace a sluchový výcvik; intonační metody. Rytmická a rytmicko-pohybová výchova: základní prvky rytmických činností – rytmus, metrum, takt, těžká a lehká doba, tempo, ostinátní figura. Hra na tělo. Základy hry na zobcovou sopránovou flétnu. Práce s textem – říkadlo/ báseň; zhudebnění říkadla/básně. Dirigování – ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu, kánon, předtaktí.
Literatura
  povinná literatura
 • DANIEL, L. Metodika hudební výchovy. Ostrava, 2001. HAVELKOVÁ, K. – CHLÁDKOVÁ, B. Didaktika hudební výchovy 1. Brno, MU 1994.
 • SEDLÁK, František. Didaktika hudební výchovy. 2, Na druhém stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 349 s.
 • KLINDERA, J. Hudební nauka I., II., III. – V. Praha: ARED 2002. LASEVIČOVÁ, J. Didaktika hudební výchovy pro obor Učitelství 1. stupně ZŠ. (Distanční výuková opora) OU, Ostrava, 2004.
 • SYNEK, J. Didaktika hudební výchovy I. Olomouc, 2004.
 • BLAŽKOVÁ, O. – LIŠKOVÁ, Y. Metodika výuky hudební výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele. Ostrava, 2010.
  doporučená literatura
 • TICHÁ, A. Učíme děti zpívat. Praha 2005. ISBN 80-7179-916-X
 • VÁŇOVÁ. H. Průvodce učitele hudební výchovy tvořivou intonací. Praha 2004. (PUTI) VÁŇOVÁ, H. Pěvecká tvořivost na základní škole. Praha: SPN 1984.(PT)
 • ŠKOŘEPOVÁ, K. Hrajeme na zobcovou flétnu. Metodika výuky dětí hry na zobcovou flétnu bez not. Praha, Portál, 2014.
 • JURKOVIČ, P. Od výkřiku k písničce.Praha, Portál, 2012.
 • SEDLÁK, F. Nové cesty hudební výchovy na ZŠ. Hudební vývoj dítěte. Úvod do hudební psychologie. STAŠEK, Č. ABC začínajícího sbormistra. Praha: Supraphon 1981.
 • ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. Lidové písničky a hry s nimi. Praha, Portál, 1999. ŠIMANOVSKÝ, Z. – TICHÁ, A. – BUREŠOVÁ, V. Písničky a jejich dramatizace. Praha, Portál, 2000.
 • MAZUR, P. Hudební činnosti žáků na ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostrava, 1984. PECHÁČEK, S. – VÁŇOVÁ, H. Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy. Praha: Karolinum 2001.(PÚ)
 • FROSTOVÁ, J. – VANIAKOVÁ, M. Základy hlasové výchovy pro učitele I. MU, Brno, 1995. FRYŠČÁK, J. Hlasová výchova dítěte. Ostrava: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty v Ostravě, 1999.
 • TICHÁ, A. Hlasová výchova v dětském sboru. Praha 2004.
 • KVAPIL, Jan a Eva KVAPILOVÁ. Flautoškola 1 :učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu : určeno pro barokní typ zobcové flétny s dvojitým vývrtem spodních otvorů. Edited by Tomáš Hanzlík, Illustrated by Alžběta Skálová. 1. vydání v Bärenreiter P. Praha: Bärenreiter, 2016. 78 stran. ISBN 9790260105058. info
 • KVAPIL, Jan a Eva KVAPILOVÁ. Flautoškola 1 :učebnice hry na sopránovou zobcovou flétnu. 1. vydání v Editio Bärenr. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2010. 63 stran. ISBN 9790260105072. info
Výukové metody
Praktická průprava: zpěv – dechová a hlasová cvičení, jednohlasá/vícehlasá píseň: práce s textem – doprovod na elementární hudební nástroje; dirigování. Hra na klavír a sopránovou zobcovou flétnu; hra na tělo. Zhudebnění dětského říkadla/ básničky a její zápis do notové osnovy.
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář Požadavky k zápočtu: a) Minimálně 80% aktivní účasti v semináři. b) Práce s textem (říkadlo, báseň) – zhudebnění říkadla/básně a její zápis do notové osnovy. c) Dechová a hlasová cvičení. d) Zvládnutí základů hry na sopránovou zobcovou flétnu (orientace v tóninách C, D, G, F dur; 5 lidových písní. e) 10 lidových písní, 5 umělých písní pro I., II. a III. stupeň: zpěv, hra na klavír/housle, dirigování. f) Vypracování tematického plánu pro daný ročník.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.