HV7MP_HPPS Hudební pedagogika, psychologie a sociologie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Semestrální kurz uvádí studenty do okruhu problémů společných hudební pedagogice, psychologii a sociologii nejen z hlediska teoretické reflexe, ale zejména z pohledu vlastní hudebně výchovné praxe. Vymezí základní pojmy, nastíní historický přehled jednotlivých disciplin a akcentuje průsečíková témata /hudebnost, zájmy, postoje k jednotlivých druhům a žánrům artificiální a nonartificiální hudby, hudební preference dětí a mládeže, možnosti zkoumání postojů k hudbě, masová kultura atd./Součástí je exkurz do praxe hudebně sociologických výzkumů a jejich výsledků v celé oblasti hudební výchovy a hudební kultury.
Osnova
 • Metodologické problémy hudební pedagogiky. Současné pojetí hudební pedagogiky jako vědy. Dějiny hudební pedagogiky. Srovnávací hudební pedagogika - diachronní, synchronní. Hudební psychologie /předmět, vztah k muzikologii a hudební pedagogice, stručný historický přehled vč.hlavních představitelů, hudebnost - vývoj názorů, současné pojetí, testy hudebních schopností atd./. Hudební sociologie / postavení v rámci muzikologie a obecné sociologie, speciální úsekové sociologie, sociologie umění, kultury/,praxe hudebně sociologických výzkumů - metody a techniky /techniky pozorování, rozhovor, dotazník, zvukový dotazník, moderní výzkumné instrumenty - sémantický diferenciál, test sémantického výběru, základy statistického zpracování dat, jejich třídění, tabulky, grafy, interpretace atd./,výběr objektů zkoumání -reprezentativnost výběrových souborů. Hudební preference mládeže. Místo hudby v hodnotové orientaci mládeže. Problémy masové hudební kultury.
Literatura
 • FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 238 s. ISBN 8024609657. info
 • HOLAS, Milan. Hudební pedagogika. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Hudební fakulta, 2004. 125 s. ISBN 807331018X. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
 • BEK, Mikuláš. Hudební posluchači v České republice 2001. Brno: Ústav hudební vědy FF MU, 2003. Zpráva z empirického hudebně sociologického výzkumu uložená ve formátu .pdf. info
 • JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178-697-7. info
 • Úvod do sociologie. Edited by Jan Jandourek. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 231 s. ISBN 80-7178-749-3. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2000. 181 s. nemá. ISBN 80-210-2458-5. info
 • GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Translated by Vladimír Jůva. Brno: Paido, 2000. 207 stran. ISBN 8085931796. info
 • FUKAČ, Jiří a kol. Hudba a média. Rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s. ISBN 80-210-1951-4. info
 • ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 417 s. ISBN 8020504729. info
 • BEK, Mikuláš. Vybrané problémy hudební sociologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1993. 96 s. ISBN 80-7067-318-4. info
 • SEDLÁK, František. Základy hudební psychologie : učebnice pro studenty pedagogických fakult. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. ISBN 8004205879. info
 • FUKAČ, Jiří. Mýtus a skutečnost hudby :traktát o dobrodružství a oklikách poznání. Praha: Panton, 1989. ISBN 80-7039-011-5. info
 • POLEDŇÁK, Ivan. ABC stručný slovník hudební psychologie. Praha: Editio Supraphon, 1984. info
 • KERLINGER, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972. 705 s. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. info
Výukové metody
Teoretická příprava
Metody hodnocení
Požadavky ke kolokviu: student zpracuje v průběhu semestru seminární práci /projekt výzkumu,terénní výzkumná sonda apod./nebo esej. Po přijetí učitelem proběhne kolokvium jako rozprava nad touto prací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.