JVp044 Ruština pro pedagogy - D

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
JVp043 Ruština pro pedagogy - C
Znalost ruského jazyka na středně pokročilé úrovni - úroveň B1 podle ERR (absolvování dvousemestrálního kurzu v bakalářském studiu).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Počet míst v kurzu je limitován kapacitou pracoviště.
Mateřské obory/plány
předmět má 61 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jazykový kurz na úrovni B2. Cílem výuky je rozvinout a doplnit základní dovednosti potřebné ke studiu odborné literatury, rozvinout dovednosti poslechové, komunikační, psaní v oblasti obecné i odborné.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokázat schopnost poslechu s porozuměním na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat schopnost čtení s porozuměním na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- ústního projevu na úrovni B2 CEFR v oblasti cizího jazyka pro specifické účely;
- prokázat osvojení gramatických jevů typických pro jazykovou úroveň B2 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití); - prokázat osvojení slovní zásoby typické pro jazykovou úroveň B2 SERRJ (z hlediska šíře a přesnosti užití).
Osnova
 • 1) Rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat o obecných (volný čas, místo bydliště, orientace ve městě, cestování) i odborných tématech (univerzita, systém školství, studovaný obor, bakalářská práce, diplomová práce). 2) Rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti bez problémů orientovali i v obtížnějších obecných i odborných textech. 3) Systematicky rozšiřovat slovní zásobu v obecné rovině, získat přehled o obecně-vědní slovní zásobě a o základní odborné terminologii (vést si individuální slovníček studovaného oboru). 4) Rozvinout poslechové dovednosti zejména v oblasti obecného jazyka. 5) Zopakovat a prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu 6) V písemném projevu zvládnout napsat: strukturovaný životopis, přihlášku ke studijnímu pobytu,korespondenci (prosba o zaslání materiálů, poděkování za zaslané, pozvání na konferenci)a krátké shrnutí odborného článku.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4., upr. vyd. Praha: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999. 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Poslechová cvičení (s doplňujícími otázkami a následnou diskusí), nácvik porozumění čtenému odbornému a specifickému textu, překlad do češtiny, psaní CV, oficiální korespondence, procvičení a rozšíření obecné gramatiky a jevů odborného stylu, procvičení a rozšiřování obecné, obecně-vědní a odborné slovní zásoby, obecná a akademická konverzace, nácvik mini-prezentace (studovaný obor).
Metody hodnocení
Pro připuštění ke zkoušce je nutné splnit: 1) docházku (max. dvě absence), domácí průběžnou přípravu, aktivní účást na výuce 2) zadání psaní (abstrakt diplomové práce + seznam literatury v ruštině) 3) zkoušku (písemná část obsahuje poslech, gramatickou a lexikální část, čtení, psaní, oborovou terminologii, úroveň B2, celkem 70 bodů, min. 65 %, tj. 45 bodů; ústní část obsahuje monolog, dialog mezi dvěma studenty, celkem 30 bodů, min. 65 %, tj. 19 bodů). Ústní část zkoušky mohou absolvovat výhradně ti studenti, kteří splní její písemnou část. Ke zkoušce jsou připuštěni ti studenti, kteří splní všechny výše uvedené požadavky a termíny.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je ukončen písemnou a ústní zkouškou na úrovni B2 SERRJ.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/JVp044