NJ_G390 Valence v teorii a praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. (plus 2 za k). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_G390/01: Pá 12. 10. 17:00–18:50 učebna 55, Pá 9. 11. 17:00–18:50 učebna 55, Pá 7. 12. 17:00–18:50 učebna 55, R. Wagner
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student
• má teoretický přehled o současné valenční teorii a dokáže identifikovat problémy spojené s tímto teoretickým rámcem,
• porozumí popisům ve slovnících a učebnicích němčiny založeným na valenčním principu,
• je schopen aplikovat metody valenční teorie při analýze autentického jazykového materiálu,
• umí vybrat do výuky němčiny vhodné metody a postupy, které zohledňují poznatky valenční teorie.
Nach Abschluss des Kurses sollten die Teilnehmer
• über einen theoretischen Überblick über die moderne Valenztheorie verfügen,
• in der Lage sein, mögliche Probleme von valenztheoretischen Beschreibungen zu identifizieren,
• Beschreibungen in Valenzwörterbüchern und deutschen Lehrbüchern, die auf dem Valenzprinzip beruhen, verstehen,
• in der Lage sein, die Methoden der Valenztheorie bei der Analyse von authentischem Sprachmaterial anzuwenden,
• eine begründete Auswahl von valenztheoretisch basierten Methoden für den Unterricht treffen können.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student
• má teoretický přehled o současné valenční teorii a dokáže identifikovat problémy spojené s tímto teoretickým rámcem,
• porozumí popisům ve slovnících a učebnicích němčiny založeným na valenčním principu,
• je schopen aplikovat metody valenční teorie při analýze autentického jazykového materiálu,
• umí vybrat do výuky němčiny vhodné metody a postupy, které zohledňují poznatky valenční teorie.
Nach Abschluss des Kurses sollten die Teilnehmer
• über einen theoretischen Überblick über die moderne Valenztheorie verfügen,
• in der Lage sein, mögliche Probleme von valenztheoretischen Beschreibungen zu identifizieren,
• Beschreibungen in Valenzwörterbüchern und deutschen Lehrbüchern, die auf dem Valenzprinzip beruhen, verstehen,
• in der Lage sein, die Methoden der Valenztheorie bei der Analyse von authentischem Sprachmaterial anzuwenden,
• eine begründete Auswahl von valenztheoretisch basierten Methoden für den Unterricht treffen können.
Osnova
 • Obsah a rozvržení učiva
 • 1. Základy valenční teorie: nosič valence, valenční potenciál, realizace valenčního potenciálu, aktanty a cirkumstanty. (1. a 2. týden)
 • 2. Identifikace aktantů: obligatornost vs. fakultativnost, formální specifičnost vs. nespecifičnost. (3. týden)
 • 3. Sémantická struktura nosiče valence a aktantový rámec. (4. a 5. týden)
 • 4. Sémantické aktanty a morfosyntaktická realizace aktantů. (6. týden)
 • 5. 6-stupňový model Helbiga (1992). (7. týden)
 • 6. Multidimenzionální model valence podle Jacobse (1994). (8. týden).
 • 7. Kategoriální příznaky, omezení na obsazení valenčních pozic. (9. týden)
 • 8. Větné vzorce podle Engela (1988). (10. týden)
 • 9. Valenční záznamy ve valenčních slovnících: Helbig/Schenkel a VALBU. (11. a 12. týden)
 • Inhalt des Seminars nach Semesterwochen:
 • 1. Grundlagen der Valenztheorie: Valenzträger, Valenzpotential, Realisierung des Valenzpotentials, Aktanten und Zikumstanten (Ergänzungen und Angaben). (1. und 2. Woche)
 • 2. Identifizierung der Aktanten im konkreten Beispiel: obligatorische und fakultative Ergänzungen, formspezifische und unspezifische Begleiter. (3. Woche)
 • 3. Semantische Struktur der Valenzträger und der Aktantenrahmen: semantische Verbklassen (Zustandsverben, Vorgangsverben, Tätigkeitsverben und Handlungsverben) und thematische Rollen. (4. und 5. Woche).
 • 4. Semantische Aktanten und morphosyntaktische Realisierung; strukturelle und lexikalische Kasus. (6. Woche).
 • 5. 6-Stufen-Modell nach Helbig (1992). (7. Woche)
 • 6. Multidimensionale Valenzmodelle nach Jacobs (1994). (8. Woche)
 • 7. Beschränkung der Besetzung von Valenzpositionen durch kategoriale bzw. sortale Merkmale (hum, anim usw.). (9. Woche)
 • 8. Analyse konkreter Satzbaupläne nach Engel (1988). (10. Woche)
 • 9. Interpretation von Einträge in Valenzwörterbüchern (Helbig/Schenkel 1978; VALBU). (11. und 12. Woche).
Literatura
 • JACOBS, Joachim. Kontra Valenz. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 1994..
 • HELBIG, Gerhard. Probleme der Valenz- und Kasustheorie. Tübingen: Niemeyer, 1992.
 • KARLÍK, Petr: Hypotéza modifikované valenční teorie. In: Slovo a slovesnost, 61, 2000, (3), 170–189.
 • WELKE, Klaus. Valenzgrammatik des Deutschen : eine Einführung. Berlin: De Gruyter, 2011. x, 343. ISBN 9783110254198. info
 • SCHUMACHER, Helmut. VALBU : Valenzwörterbuch deutscher Verben. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2004. 2040 s. ISBN 3823360647. info
 • ÁGEL, Vilmos. Valenztheorie. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000. 300 stran. ISBN 3823349783. info
 • ENGEL, Ulrich. Deutsche Grammatik. 2. veb. Aufl. Heidelberg: Julius Groos Verlag, 1988. 888 s. ISBN 3872766007. info
 • HELBIG, Gerhard a Wolfgang SCHENKEL. Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. 4., unveränd. Aufl. Leipzig: Veb Bibliographisches Institut, 1978. 458 s. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Při ukončení předmětu kolokviem studenti vypracují seminární práci obsahující analýzu valenčních rámců vybraných sloves. Všichni účastníci semináře píšou na konci semestru krátký test prověřující znalosti probrané látky (hranice úspěšnosti 60 %).
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kombinované studium má výuku v pátek, prezenční od pondělí do čtvrtka..
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/NJ_G390