OV6003 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (cvičící)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
doc. Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2. Jedná se o souvislou měsíční praxi (v případě potřeby lze vykonávat i průběžně, nejméně jeden týden však souvisle). Celkem jde o 60 hodin praxe. Díky intenzivnímu pobytu na ZŠ či SŠ a vyššímu počtu hodin vlastní výuky (20 hodin) má student možnost hlouběji porozumět tomu, co obnáší každodenní práce učitele. Student se postupně stává v roli učitele stále více autonomní. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele,
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele,
• dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci,
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• identifikuje individuální potřeby žáků ve třídě, v níž vyučuje.
Osnova
 • • vlastní výuka – 20 hodin,
  • tandemová výuka,
  • činnosti vykonávané ve funkci asistenta učitele zadané ředitelem či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací),
  • náslechy ve výuce provázejících učitelů (dle možností školy),
  • plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů
Literatura
  povinná literatura
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. In Pedagogická ecyklopedie. První vydání. Praha: Portál, 2009. s. 419-423. Pedagogická teorie 10. ISBN 978-80-7367-546-2. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
 • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 9788072903252. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením provázejícího učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
•hodnocení studenta učitelství vypracované provázejícím učitelem •pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje •odevzdání pedagogického deníku (struktura dle zadané osnovy)
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.