OVp036 Masová média a komunikace

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp036/01: Čt 8:00–9:50 učebna 36, B. Vacková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je orientován na praktické využití teoretických poznatků z oblasti masových médií pro výuku mediální výchovy na ZŠ i SŠ v rámci předmětu občanská výchova, základy společenských věd i jiných předmětů. Poznatky kurzu jsou v učitelské praxi využitelné v rámci průřezového tématu mediální výchova.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl být studující schopen popsat základní typy médií, orientovat se ve vlastnické struktuře médií na českém trhu a chápat principy vytváření obsahu médií. Dále by měl být schopen kritické analýzy obsahu médií a zhodnocení jeho vztahu k sociální realitě; dále by měl být schopen posoudit důveryhodnost zdrojů.
Osnova
  • V rámci předmětu je věnována pozornost tématům vycházejícím z Rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ - kritickému vnímání mediálních sdělení, interpretaci vztahu médií a reality, stavbě mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu médií ve společnosti.
Literatura
  • MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Translated by Hana Antonínová. Čtvrté, rozšířené a p. Praha: Portál, 2009. 639 stran. ISBN 9788073675745. info
Výukové metody
Domácí přípravy, aktivní práce v seminářích.
Metody hodnocení
Studující získávají zápočet za průběžnou práci v semináři a odevdzání seminárních příprav dle aktuálního sylabu, který je k dispozici před začátkem semestru v organizačních materiálech kurzu. Účast na seminářích je povinná, možné jsou dvě neomluvené absence.
Informace učitele
Kurz je určen především pro studující druhého ročníku a třetího ročníku, kteří neplánují státnice v 6. semestru studia. Další povinná literatura kurzu: * Micienka, Marek . Rozumět médiím. Metodické příručka, CD ROM. Partners Czech * Kunczik, Michael. Základy masové komunikace. Translated by Štěpánka Kudrnáčová - Milan Šmíd. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1995. 307 s. : g. Pozn. ISBN 80-7184-134-. * www.medialnivychova.cz * Burton, Graeme - Jirák, Jan. Úvod do studia médií : More than meets the eye (Orig.). 1. vyd. Brno : Barrister & Principal, 2001. 391 s. ISBN 80-85947-67-6. * Jirák, Jan - Köpplová, Barbara. Média a společnost. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003. 207 s. Bibliografie: s. 200-207. ISBN 80-7178-697-7. * www.rvp.cz MCQUAIL, Denis a Sven WINDAHL. Communication models : for the study of mass communications. 2nd ed. London: Longman, 1993. viii, 229. ISBN 0-582-03650-X.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/OVp036