RJ2BP_DRP2 Dějiny Ruska 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 2 h. týdně. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí posluchače se základními fakty ruské historie od vzniku Kyjevské Rusi do konce 20. století. Důraz je kladen na pochopení ruských dějin v evropském kontextu. Velká váha se přikládá na uvedení dosud ne běžně známých poznatků a faktů, na aktuální interpretaci ruských dějin. Postup po chronologické ose od rozsídlení Slovanů po současnost.
Osnova
 • 1. Nejstarší Slované, stěhování Slovanů, kmenové svazy. Příchod Varjagů. Vznik prvního ruského státu, první knížata. Kníže Vladimír Svjatoslavič, přijetí křesťanství na Rusi. Období Kyjevské Rusi. Jaroslav Moudrý, Vladimír Monomach, zahraniční politika, vztahy s Byzancí, boj proti kočovníkům, kultura. Rozpad kyjevské Rusi. Novgorodské, Vladimirsko-suzdalské a Haličsko-volyňské knížectví. Pskov. 2. Vpád Mongolů do Kyjevské Rusi. Zlatá Horda. Boje se Švédy a řádem německých rytířů. Alexandr Něvský. Posílení Moskevského knížectví. Vznik jednotného státu. První moskevské knížata. Ivan III, vnitřní a vnější politika, kultura v 15. století. Boje s Tatary, Kulikovská bitva, "stání" na řece Ugře, svržení tatarského jha. 3. Rusko v 16. století. Ivan IV., reformy, zahraniční politika. Opričnina. Kultura v 16. století. Rusko na přelomu 16. a 17. století. Situace v zemi po smrti Ivana IV., Boris Godunov. Smuta. Lžicarové. Sedmibojarština. 4. Rusko v 17. století. První Romanovci na carském trůnu, vnitřní a zahraniční politika. Kozáci. Připojení Ukrajiny k Rusku. Rozkol v církvi. 5. Vláda Petra I., zahraniční a vnitřní politika, kultura. Reformy Petra I. Období palácových převratů. Kateřina II., zahraniční politika, kultura. Rolnická válka, Jemeljan Pugačov. 6. Rusko v 1. polovině 19. století. Alexandr I., vlastenecká válka s Napoleonem, Svatá aliance. Povstání děkabristů, Nikolaj I., kultura, věda. 7. Rusko ve 2. polovině 19. století. Alexandr II., reformy, zrušení nevolnictví, národní hnutí. Alexandr III., politika, věda a kultura. 8. Rusko na začátku 20. století. Nikolaj II. Rusko-japonská válka, revoluce 1905, reformy P. Stolypina, Rusko v 1. světové válce. V. I. Lenin. Revoluce v roce 1917. 9. Občanská válka, intervence, období NEPu, GOERLO, vznik SSSR. Industrializace a kolektivizace. Pětiletky. V. I. Stalin, represe. 10. Rusko ve 2. světové válce. Rusko v povalečném období 1945 - 1953. Vznik východního bloku, Varšavská smlouva, RVHP. 11. Rusko v letech 1953 - 1964. Zánik kult osobnosti. Nikita Chruščov. Rusko-americké vztahy. Rusko v letech 1964 - 1985. Rusko-české vztahy, okupace Československa. Rusko v 70. letech, období tzv. stagnace, L. I. Brežněv, J. V. Andropov, K. U. Černěnko. 12. Rusko v letech 1985 - 1990. M. S. Gorbačov. "Perestrojka a glasnosť". Rusko v letech 1990 - 2000. Rozpad SSSR, SNS, Jelcin, Putin
Literatura
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska [Švankmajer, 1967] (Podřaz.) : Dějiny Svazu sovětských socialistický republik : přehled politického vývoje společnosti. D. 1, Dějiny Ruska. info
 • VURM, B. Tajné dějiny Evropy. Praha: Bohemia, 1996. 252 s. ISNB 80-85803-21-6.
 • BUGANOV, V. I. Pjotr Velikij i jego vremja. Moskva: Nauka, 1989. 192 s. ISBN 5-02-009471-4.
 • Istorija Otečeštva v licach. Bibliografičeskaja enciklopedija. Moskva 1997.
 • RASKIN, A. P. Istorija otěčestva v licach. Moskva: Knižnaja palata, 1992. 174 s. ISBN 5-7000-0378-3.
 • Posobije po istoriji otěčestva. Moskva 1993.
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ignác z Loyoly a spiritualita Východu :(průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly). Translated by Josef Čunek. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 2001. 171 s. ISBN 80-86045-67-6. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Petr I. :zrození impéria. Praha: Lidové noviny, 1999. 322 s. ISBN 80-7106-301-0. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu :modlitba. Translated by Juvenál Valíček. Vyd. 1. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 1999. 557 s. ISBN 80-86045-33-1. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea :jiný pohled na člověka. Vyd. 1. Velehrad: Refugium, 1996. 414 s. ISBN 80-86045-02-1. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. Praha: Lidové noviny, 1995. 473 s. ISBN 80-7106-128-X. info
 • DORAZIL, Otakar. Světové dějiny v kostce. Vimperk: Papyrus, 1992. 502 s. +. ISBN 80-901111-1-4. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1Kapesní atlas světových dějin. D. 2. Edited by Jindřich Švestka - Petr Cafourek. 2. vyd. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1989. 172, 69 s. ISBN 80-7011-011-2. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1-2. Edited by Petr Cafourek. 1. díl - 3. vyd., 2. díl - 2. Praha: Geodetický a kartografický podnik, 1987. info
 • ŠPIDLÍK, Tomáš. Spiritualita křesťanského Východu : systematická příručka. Řím: Křesťanská akademie, 1983. 437 s. info
 • Kapesní atlas světových dějin. D. 1. Edited by Petr Cafourek. Praha: Kartografie, 1976. info
Výukové metody
Přednáška. Diskuse. Prezentace.
Metody hodnocení
Požadavky ke zkoušce: Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části. 1) Nezbytným předpokladem pro absolvování ústní části zkoušky je zvládnutí písemného testu v rozsahu stanovených okruhů. Test tvoří nedílnou součást zkoušky. 2) Předložení projektu - ročníkové seminární práce na studentem vybrané téma. Termín pro odevzdání ročníkové práce: do začátku zkouškového období JS. Forma: ve vytištěné podobě osobně, do schránky pracoviště v přízemí Poříčí 7, zasláním klasickou poštou na adresu pracoviště. Práce bude po formální stránce splňovat požadavky kladené na bakalářskou práci (tj. obsahové rozvržení a formální uspořádání), rozsah 15 normostran vlastního textu, tj. bez příloh, bibliografie a seznamu pramenů a literatury včetně správné citace elektronických zdrojů. Hodnocení výsledku zkoušky bude zadáno do ISu do 7 pracovních dnů po zkoušce (viz Studijní a zkušební řád MU), jen v případě, když ročníková práce splňuje všechny požadavky a byla vyučujícím přijata, tj. nemá-li k ní vyučující připomínky. V opačném případě bude mít student 14 dní na provedení oprav a editaci ročníkové práce, tu musí znovu odevzdat nejpozději do 14 dnů.
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je realizován jako kontaktní přednáška, jež vymezuje učivo v přehledu. Ke zvládnutí učiva je nutná i samostatná práce a samostudium (viz interaktivní osnova). Vhodným doplněním vědomostí může být volitelný seminář RJ2BP_DRS2, jenž je též realizován jako kontaktní. Požadavky ke zkoušce: Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části. 1) Nezbytným předpokladem pro absolvování ústní části zkoušky je zvládnutí písemného testu v rozsahu stanovených okruhů. Test tvoří nedílnou součást zkoušky. 2) Předložení projektu - ročníkové seminární práce na studentem vybrané téma, např.: Významná osobnost ruských dějin. Historická událost, její okolnosti, průběh a důsledky. Odborná publikace (monografie (kniha) sborník, vydané prameny, paměti aj.) s ruskou tematikou z posledních pěti let (forma zpracování např. rezenze, komparativní přístup aj.). Termín pro odevzdání ročníkové práce: do 1,00 hodiny prvního dne zkoušskového období JS. Forma: ve vytištěné podobě osobně, do schránky pracoviště v přízemí Poříčí 7, zasláním klasickou poštou na adresu pracoviště (rozhoduje datum poštovního razítka). Práce bude po formální stránce splňovat požadavky kladené na bakalářskou práci (tj. obsahové rozvržení a formální uspořádání), rozsah 15 normostran vlastního textu, tj. bez příloh, bibliografie a seznamu pramenů a literatury včetně správné citace elektronických zdrojů. Hodnocení výsledku zkoušky bude zadáno do ISu do 7 pracovních dnů po zkoušce (viz Studijní a zkušební řád MU), jen v případě, když ročníková práce splňuje všechny požadavky a byla vyučujícím přijata, tj. nemá-li k ní vyučující připomínky. V opačném případě bude mít student 14 dní na provedení oprav a editaci ročníkové práce, tu musí znovu odevzdat nejpozději do 14 dnů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/RJ2BP_DRP2