RJ2BP_USS1 Seminář z úvodu do studia ruštiny 1

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 h. týdně. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Olga Bobrzyková (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Všeobecné jazykové povědomí na úrovni znalostí SŠ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář tematicky doplňuje a rozšiřuje předmět Úvod do studia I, klade důraz na osvojení si teoretických poznatků z obecné jazykovědy a na následné ověření v praktických příkladech. Cílem předmětu je seznámení studentů s terminologií a termíny, se základními požadavky kladenými na vědeckou práci, se způsobem jejího zpracování, s normami a pravidly pro formální úpravu textu. Studenti si osvojí základní odbornou terminologii v rusko-českém plánu. Osvojení jednotlivých tematických okruhů je prověřena v rámci zkoušky z předmětu Úvod do studia I.
Osnova
 • 1. Základní metodologické přístupy k jazyku. Diachronie a synchronie. Diachronní a synchronní popis jazyka. Rusko-česká terminologie: průběžně v semestru k danému tematickému celku.
 • 2. Vznik a historický vývoj písma. Klínové písmo. Hieroglyfické písmo. Fénické písmo.
 • 3. Vznik a historický vývoj písma. Řecké písmo. Římské písmo. Latinkové písmo.
 • 4. Vznik a historický vývoj písma. Slovanské písmo. Vynález knihtisku. Jiné druhy a typy písma.
 • 5. Jazyky v kontaktu. Idiolekt a dialekt.
 • 6. Projevy kontaktu jazyků, typy jazykových situací.
 • 7. Slavistika a její předmět bádání, význační představitelé oboru. Indoevropská jazyková rodina a slovanské jazyky.
 • 8. Typologie: charakteristika a způsob dělení slovanských jazyků. Upřesnění současné situace v rámci slovanských jazyků (místo,počet mluvících atd.).
 • 9. Ruština a východoslovanské jazyky. Východoslovanské společenství. Charakteristické znaky v rámci východoslovanských jazyků.
 • 10. Rusko-česká konfrontace (fonetické a fonologické hledisko).
 • 11. Rusko-česká konfrontace (morfologické a syntaktické hledisko).
 • 12. Mimojazyková komunikace. Řeč těla.
 • 13. Shrnutí.
Literatura
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
 • ERHART, Adolf a Radoslav VEČERKA. Úvod do etymologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 304 s. info
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • NEBESKÁ, Iva. Jazyk, norma, spisovnost. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 160 s. ISBN 8024606887. info
 • Úvod do studia jazyka. Edited by Jiří Černý. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 243 s. ISBN 80-85839-24-5. info
 • VEČERKA, Radoslav. Vývoj slovanské jazykovědy v českých zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 111 s. č. 1. ISBN 80-210-3953-1. info
 • VEČERKA, Radoslav. Základy slovanské filologie a staroslověnštiny. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 112 s. ISBN 80-210-2961-7. info
Výukové metody
Na semináři studenti prezentují jimi vypracované projekty na zvolená témata. Osvojují si odbornou terminologii.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 1. Průběžné plnění zadávaných úkolů na základě osvojené teoretické látky a odborné terminologie. 2. Student udělá prezentaci jednoho z témat semináře, které si sám zvolí.
Navazující předměty
Informace učitele
Soubor s odbornou terminologií bude od začátku semestru přístupný ve studijních materiálech v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/RJ2BP_USS1