RJ2MP_SYP2 Syntax 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B2-C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalostí o skladbě ruského jazyka, a to jak v aspektu systémovém, tak komunikativně funkčním. Důraz je kladen na postižení shod a rozdílů mezi syntaktickým systémem ruštiny a češtiny. Komparace cílového a mateřského jazyka bude zaměřena především na problematiku překladu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat syntaktický systém ruštiny a konfrontovat ho se systémem češtiny; charakterizovat mluvnickou a významovou stavbu ruské věty a souvětí.
Osnova
 • Slovosled. Aktuální členění věty.
 • Souvětí. Obecná charakteristika a klasifikace.
 • Souvětí slučovací. Souvětí odporovací.
 • Souvětí stupňovací. Souvětí vylučovací.
 • Souvětí důsledkové. Souvětí vysvětlovací a důvodové.
 • Souvětí podřadné. Klasifikace.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větamí vztažnýmí.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větamí obsahovýmí.
 • Podřadná souvětí s vedlejšími větamí přislovečnými.
 • Souvětí bezespoječné. Typologie.
 • Složitá souvětí. Charakteristika a klasifikace.
 • Interpunkce v souvětích.
Literatura
  povinná literatura
 • VALGINA, N.S. Sovremennyj russkij jazyk. Šesté. Moskva: Logos, 2001. info
 • ŽAŽA, Stanislav. Sintaksis russkogo jazyka v sopostavlenii s češskim (spolu s H.Flídrovou). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 163 s. ISBN 80-244-1104-0. info
  doporučená literatura
 • VYCHODILOVÁ, Zdeňka. Výrazová úspornost v syntaxi současné ruštiny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 178 s. ISBN 9788024428864. info
 • ZOLOTOVA, Galina Aleksandrovna, Nadežda Konstantinovna ONIPENKO a Marina Jur‘jevna SIDOROVA. Kommunikativnaja grammatika russkogo jazyka. Moskva: Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova, 2004. 540 s. ISBN 5887440503. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Ludmila UHLÍŘOVÁ. Slovanská věta. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 1996. 277 s. ISBN 8085494272. info
 • BĚLIČOVÁ, Helena a Jan SEDLÁČEK. Slovanské souvětí. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 227 s. ISBN 8020002987. info
 • MRÁZEK, Roman. Sravnitel'nyj sintaksis slavjanskich literaturnych jazykov : ischodnyje struktury prostogo predloženija. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1990. 149 s. ISBN 8021002042. info
Výukové metody
Přednáška.
Příprava na hodiny.
Nastudování terminologie.
Metody hodnocení
Odevzdání vypracovaných úkolů během semestru;
Ústní zkouška (teoretická témata za celý rok s uvedením příkladů, rozbor vět, odborná terminologie).
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Studijní opory v IS:
Dril "Syntaktická terminologie"
https://is.muni.cz/auth/dril/index?akce=subscription;oblast_id=181;ucebnice_id=28162
Odpovědník „Rabota s textom“
http://is.muni.cz/el/1441/podzim2015/R2MK_SYP1/odp/Rabota_s_textom.qref
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/RJ2MP_SYP2