SC4MK_ANDR Andragogika a gerontagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Poslt Špoková (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen porozumět problematice předmětu. Student bude schopen diskuse nad tématem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět oblastem vzdělávání dospělých, bude se orientovat v andragogické problematice a v oblasti vzdělávání seniorů. Na základě nabytých znalostí bude schopen tvořit distanční materiály a aktivizační programy, které jsou součástí vzdělávání dospělých.
Osnova
  • Andragogika, její význam a poslání, současná situace ve vzdělávání dospělých.Výchova a vzdělávání dospělých (VVD)?Didaktická teorie vyučování dospělých.Didaktické formy.Didaktické metody.Výuka dospělých jako komunikační proces, kreativita dospělého.Sebevýchova a sebevzdělávání dospělých.Volný čas dospělých a dospělý ve volném čase.Nové trendy ve výchově a vzdělávání dospělých.Rekvalifikace, distanční studium, atd.Stáří jako společenský fenomén, příprava na stáří, odchod do důchodu, funkce vzdělávání v postproduktivním věku.Srovnávací andragogika, vzdělávání dospělých ve vybraných zemích.Nabídka vzdělávacích programů určených dospělým (vězeňství, sociální práce, atd.)
Literatura
  • BENEŠ, Milan. Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum, 1999. 129 s. ISBN 8071843814. info
  • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
  • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6. info
  • PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 135 s. ISBN 80-201-0076-8. info
  • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
  • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 111 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Témata pro samostatnou práciPosuďte sociální mobilitu a změny v životních šancích současné společnosti a reakce na ně. Demokratizace společnosti příležitost k sociálnímu vzestupu jedince, dalšími opěrnými body mohou být: otázka zaměstnanosti, role vzdělávání a podnikání, vnímání změn v životních šancích. Vzdělávání v postproduktivním věku, sociální situace seniorů u nás a ve světě, stárnutí populace, atd.Studium literatury, seznámení s problematikou.Recenze vybrané publikace, článku, skript, atd. Rozsah 1 strana, odevzdat 2.4.Podmínky k zápočtu:Vytvořit projekt, který by měl ambice řešit nějaké téma z problematiky vzdělávání dospělých. Projekt musí mít náležitosti kladené na tento druh práce grantová agentura, předloha projektu, atd. Rozsah 5 stran, řádkování 1,5; velikost písma 12, na třech stranách podrobný popis projektu.Projekt bude odevzdán nejpozději 3.12.2005 zhodnocení projektů studenti obdrží přehled a hodnocení všech projektůKonkrétní témata:rekvalifikační kurz, vzdělávací program, volnočasovou aktivitu pro konkrétní věkovou skupinu, návrh do programu celoživotního vzdělávání, vzdělávání v podnicích a organizacích, vzdělávání seniorů (univerzity třetího věku), osvětová školení, korespondenční kurz, řešení lokální, regionální aj. problematiky, atd.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1295
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_ANDR