SC4MK_APPR Aplikované právo

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Barbora Jechová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět je povinnou součástí kombinovaného následného magisterského studia oboru Sociální pedagogika. Předpokladem pro jeho ukončení je splnění úkolů vymezených sylabem předmětu a úspěšným složením zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášek z aplikovaného práva je naučit studenty získané vědomosti teoretického rázu, aplikovat na konkretní praktické situace, které souvisí s prací vyplývající z jimi zvoleného studijního oboru.Přednášky tak budou z části realizovány v podobě seminářů, tedy se předpokládá aktivní účast studentů při přednáškách.
Osnova
 • Okruhy přednášek: Právo, pojem, právní normy, druhy Aplikace práva, analogie práva, analogie zákona Ústava, dělba moci Listina základních práva a svobod Základní lidská práva Politická práva Práva národnostních menšin Hospodářská a kulturní práva Právo na soudní a jinou ochranu Právo občanské Pojem , předmět zásady občanského práva Prameny občasnkého práva Účastníci občanskoprávních vztahů Občanskoprávní odpovědnost Vlastnické právo Věcná práva Dědické právo Rodinné právo Trestní právo homotné Trestní právo procesní Soustava soudů Osoba soudce, advokáta, státního zástupce Občanské právo procesní
Literatura
 • FIALA, Josef. Občanské právo : lexikon (Variant.) : Lexikon : občanské právo. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Pavel HUNGR, Karin BRZOBOHATÁ, Martina URBANOVÁ, Roman VANĚK, Miloš VEČEŘA, Ota WEINBERGER a Iveta FERDUSOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 2. oprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 342 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 341. ISBN 80-210-3509-9. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 330). ISBN 80-210-3254-5. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. opr. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 556 s. ISBN 80-210-3254-5. info
 • FIALA, Josef. Občanské právo hmotné. 3. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 431 s. ISBN 80-210-2793-2. info
 • BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 323 s. ISBN 80-86432-13-0. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva [Gerloch, 2001]. 2. rozšířené vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2001. 299 s. ISBN 80-86473-04-X. info
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 1. vyd. Dobrá Voda: Aleš Čeněk, 2000. 222 s. ISBN 80-86473-01-5. info
 • FIALA, Josef [právník. Občanské právo hmotné [Masarykova univerzita, 1998]]. Vyd. 2., opr. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 404 s. + D. ISBN 80-210-1733-3. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA, Karin BRZOBOHATÁ, Pavel HUNGR a Jana DOSTÁLOVÁ. Teorie práva. / Jaromír Harvánek a kolektiv autorů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 341 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 302. ISBN 80-210-1790-0. info
 • HARVÁNEK, Jaromír, Pavel HUNGR, Jana DOSTÁLOVÁ, Drahomíra HOUBOVÁ, Martina URBANOVÁ, Miloš VEČEŘA a Karin BRZOBOHATÁ. Teorie práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 341 s. ISBN 8021017910. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. I. díl, Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 2. zcela přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 393 s. ISBN 80-210-1492-X. info
 • KROUPA, Jiří. Ústavní právo. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 47-58. ISBN 80-210-1118-1. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • KLOKOČKA, Vladimír. Teorie ústavy a ústavní právo. Díl 1. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1971. 239 s. info
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky v teoretické i praktické rovině a úspěšně složit zkoušku.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, seminární písemná práce v rozsahu tří stran formátu A4
Informace učitele
Okruhy zkušebních otázek: základní lidská práva a svobody zákonodárná moc výkonná moc soudní moc-soustava soudů v ČR, postavení soudce, způsobilost k právním úkonům fyzických, právnických osob způsobilost k právům ( právní subjektivita) fyzických a právnických osob odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku -pojem,druhy pojem aplikace práva, interpretace práva osvojení-pojem, druhy náhradní rodinná péče výchovná opatření dle zákona o rodině- druhy, formy, orgán oprávněné o nich rozhodovat určování otcovství-tří základní domněnky vyživovací povinnost dle zákona o rodině-pojem,druhy úmluva o právech dítěte- základní terminologie úmluvy, pojem trestný čin, formální, materiální stránka účel trestu, druhy trestu odklony v trestním řízení pojem trestní řízení, přípravné řízení, řízení u soudu, řádné opravné prostředky, mimořádné opravné prostředky trestní odpovědnost mladistvého pachatele trestní, výchovná, ochranná opatření čin jinak trestný druhy opatření dle zákona č. 218/2003 Sb. ve věcech nezletilců
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_APPR