SC4MK_KOMP Komparativní pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do teorie, metodologie a praxe komparativní pedagogiky jako vědní disciplíny. Vymezuje její předmět a funkci a argumentuje její význam pro poznávání současné edukační reality. Podává přehled o institucionální a informační bázi komparativní pedagogiky a poskytuje úvod do problematiky mezinárodní komparace edukačních systémů. Seznamuje s relevantními výsledky mezinárodně komparativních výzkumů a s jejich metodologií.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student disponuje orientací v informační bázi oboru, znalostmi jeho předmětu a struktury a dovednostmi potřebnými pro realizaci komparativních studií v oblasti pedagogiky.
Osnova
  • 1) Předmět, funkce a význam komparativní pedagogiky Komparativní pedagogika jako vědní disciplína, informační a institucionální báze KP (databáze, publikace, statistické přehledy) 2) Metodologie srovnávací pedagogiky Srovnávací metoda jako základ komparativní pedagogiky, historicko-srovnávací metoda, principy komparativní metodologie 3) Vzdělávací systém ve srovnání Vzdělávací systém ČR jako východisko komparace, struktura a funkce vzdělávacího systému (ISCED), jak se srovnávají vzdělávací systémy 4) Mezinárodně srovnávací výzkumy čeští žáci a učitelé v mezinárodním srovnání, trendy, problémy a perspektivy vzdělávání ve světě 5) Evropská dimenze ve vzdělávání národní a evropská identita, evropská dimenze a škola, programy na podporu evropské dimenze 6) Komparace pedagogických koncepcí charakter národů, pedagogické (myšlenkové) proudy v komparaci, alternativní výukové koncepce v komparaci 7) Vybraná témata komparativní pedagogiky multikulturní výchova, interkulturní komunikace, cizí jazyky, socio-kulturní diverzita
Literatura
  • OURODA, Karel. Komparativní pedagogika pro doplňující pedagogické studium. Filozofická fakulta MU, 2007. info
  • PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 8073671557. info
  • WALTEROVÁ, Eliška. Srovnávací pedagogika : vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2006. 325 s. ISBN 8072902695. info
  • VÁŇOVÁ, Miroslava. Teoretické a metodologické otázky srovnávací pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 91 s. ISBN 808603951X. info
  • ŠTVERÁK, Vladimír. Obecná a srovnávací pedagogika. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 274 s. ISBN 8071844896. info
Výukové metody
přednáškový cyklus
Metody hodnocení
V rámci distanční části výuky plní úkoly vyučujícího dle zadání. Individuální studium základní a doporučené literatury. Vyhledávání v elektronických dokumentech ke komparativní pedagogice. Mimo jiné studenti zpracují seminární práci v rozsahu cca. 6 norovaných stran a vloží ji do e-learningového kurzu daného předmětu do data uvedeného v kurzu. Jedno z možných témat seminární práce: Vybrat si jeden zahraniční vzdělávací systém a zpracovat jej v rozsahu podle následující struktury: 1. Stručná charakteristika země; 2. Cíle a principy vzdělávacího systému; 3. Struktura vzdělávacího systému; 4. Srovnání se vzdělávacím systémem ČR (stanovaní podobných a odlišných znaků a jejich diskuse).
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=636
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_KOMP