SC4MK_MAPX Management sociální prevence v praxi

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Lenka Buchtová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SC4MK_INVZ Inkluzivní vzdělávání )
Předmět je určen studentům následného magisterského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě. Předpokladem pro jeho ukončení je aktivní proniknutí do realizace primární prevence na nejrůznějších úrovních státní správy včetně výchovně-vzdělávacích institucí, nadací, občanských sdružení apod. Ve spolupráci s oslovenými institucemi bude student řešit dílčí úkoly, které by ho měly připravit pro realizaci primární prevence ve vybraných orgánech a zařízeních.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Jiné omezení: Předmět je povinnou součástí profilace Sociální prevence a resocializace
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět v návaznosti na další předměty profilace Sociální prevence a resocializace prohlubuje manažerské schopnosti uchazeče v oblasti sociální prevence na nejrůznějších úrovních.
Osnova
 • 1. Oblasti řízení a hlavní řídící funkce resortu prevence (plánování, organizování, personální zajištění, vedení lidí jejich motivace, kontrola a hodnocení).
 • 2. Organizační struktura resortu (řízení úseků, modely řízení, organizační řád).
 • 3. Práva, povinnosti a odpovědnost manažera resortu.
 • 4. Konstrukce strategických (dlouhodobých), ročních preventivních plánů.
 • 5. Právní subjekt, právní forma.
 • 6. Financování a získávání prostředků pro realizaci prevence.
 • 7. Způsoby a styly vedení, předpoklady manažera prevence k vedení lidí, efektivnost vedení lidí. Příprava preventistů.
 • 8. Public relations.
 • 9. Evaluace preventivních programů.
Literatura
 • SPIRIT, M. Zákoník práce s komentářem pro školy, předšk. a školská zařízení. Praha : Portál, 2001, ISBN 80-7178-589-X.
 • MILKOVICH, G. T., BODREAU, J. W. Řízení lidských zdrojů. Praha : Grada, 1993.
 • KOONTZ, H., WEIHRICH, H. Management. Praha : Victoria Publishing, 1993.
 • DONELLY, J. H., GIBBON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha : Grada Publishing 2000. ISBN 80-7169-422-3.
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociální patologie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 104 stran. ISBN 8021025115. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter a Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 335 s. ISBN 80-7178-226-2. info
Výukové metody
Výuka formou přednášek a konzultací, vyžadujících pravidelnou individuální přípravu a samostudium studentů. Diskuse, prezentace zadaných úkolů.
Metody hodnocení
Typ předmětu: přednáška, odborné konzultace. Ukončení: zkouška formou kolokvia. Předpoklady pro ukončení předmětu: A. SEMINÁRNÍ PRÁCE Vyprácování preventivního programu pro vybraný resort. ÚSTNÍ ZKOUŠKA formou kolokvia v rozsahu okruhů předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
E-leraningová podpora předmětu: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=756
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_MAPX