SC4MK_PPX Badatelská pedagogická praxe

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. 48 dnů. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předmět se nevyučuje. Slouží pouze na dostudování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Pedagogická praxe má za úkol představit studentům, budoucím potenciálním sociálním pedagogům okruh možných pra-cov-ních příležitostí, rozšířit dovednosti pedagoga v oblasti volného času a sociální práce. Součástí praxe je také představit v růz-ných organizacích, zařízeních a institucích obor sociální pedagogika a nabídnout prostřednictvím aktivní činností studentů bu-doucí odborníky pro oblast mimoškolní výchovy, volný čas, sociální práci, atd.
Výstupy z učení
Student bude schopen absolvovat praxi a vytvořit závěrečnou práci.
Osnova
  • Sociální pedagogika v kontextu teorie a praxe. Nabídka nejrůznějších institucí a zařízení, státních i neziskových, kde se mohou studenti v rámci praxe angažovat. Centra volného času, speciální centra volného času (DROM, Salesiánské centrum pro děti a mládež, Dětský domov v Zá-br-do-vicích, Sdružení pěstounských rodin, atd.), nízkoprahová zařízení určená dětem, mládeži a dospělým, protidrogová centra, o-blast sociální práce, oblast speciální pedagogiky, věznice, poradny pro ženy a dívky v tísni, mateřská centra, azylová za-ří-ze-ní, uprchlické tábory (Zastávka u Brna, Zbýšov), ústavy sociální péče, úřady sociální péče, diagnostické ústavy, mediační a pro-bační služba, oblast prevence, školní a mimoškolní zařízení, která navštěvují děti se sociálně znevýhodněného prostředí, d-ěti migrantů a školy s vysokým procentem romských žáků, nemocniční zařízení, domy pro seniory, oblast andragogiky a ge-ron-topedagogiky, krizová centra, linky důvěry, oblast vězeňství a policie, aj. Výzkumná šetření v rámci praxe a jejich zpracování v přehledné studie. Badatelská činnost v oblasti sociální pedagogiky a její přínos pro vědu a praxi.
Literatura
  • NAVRÁTIL, Pavel, Libor MUSIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ a Monika ŠIŠLÁKOVÁ. Odborná praxe a supervize: hledání příkladů dobré praxe. 2007. URL info
  • RYCHNOVSKÝ, Boris. Alternativní pedagogické praxe na PdF MU v Brně. In Anotácie. VIII. r. cyklu konferenií: Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. Bratislava, Modra: UK PedF a Obč. sdruž. V4 pri PdF UK Bratislava, 2003. s. 24. info
  • Čítanka k předmětu Odborná praxe a supervize (SPP 113). I. Edited by Pavel Navrátil. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 1 sv. (růz. info
  • VYSKOČILOVÁ, Eva. Cvičení z pedagogické praxe. D. 1, Dovednost sociálně komunikovat. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 94 s. info
Výukové metody
praxe v odborných zařízeních
Metody hodnocení
V průběhu absolvování praxe studenti vytváří portfolio, které bude obsahovat jednotlivé reflexe a analýzy k vlastní prak-tic-ké činnosti. Studenti si na základě vlastní iniciativy zvolí oblast, ve které se budou angažovat; praxe by měla zahrnovat téma vol-nočasové i sociální, lze vystřídat i více zařízení a organizací. Součástí portfolia zpracovávaného pod dozorem supervizora bu-de i badatelská činnost ve vybraných oblastech. Úkolem je obsáhnout problematiku v celé šíři, téma podrobit výzkumnému še-tření na základě konzultací s pedagogy, kteří se věnují problematice praxe. Rozsah portfolia bude 20 a více stran zpra-co-va-ných podle předepsaných norem, o bude zpracováno standardním způsobem, jeho rozsah je 20 a více stran textu. Portfolio bude mimo jiné obsahovat charakteristiku a filozofii zařízení, instituce, aktivity, kterým se student věnuje v rámci pra-xe, každodenní podrobné zápisy a informace, zaznamenávání metod práce, charakteristiky jednotlivých činností, pří-pa-do-vých studií, metodik, celkovou reflexi a analýzu pedagogické praxe. Součástí bude hodnocení supervizora a potvrzení o ab-sol-vování praxe. Písemné záznamy mohou být obohaceny o různé náměty, hrové aktivity, zajímavé postřehy atd. Konečná po-doba záleží na tvořivosti a aktivitě studentů. Studentská praxe bude hodnocena i v průběhu státní závěrečné zkoušky, kde stu-denti předloží k nahlédnutí portfolio praxí.Výstupem z praxe je portfolio obsahující podrobné písemné záznamy, reflexe a analýzy. Součástí je výzkumné šetření ve vy-bra-ných oblastech sociální pedagogiky.
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1094
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_PPX