SC4MK_SPOL Sociální politika

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Dušan Klapko, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem přednášek v předmětu Sociální politika je zmapovat základní teoretické problémy, pojmy, obecné souvislosti a trendy vývoje v oblastech bádání této vědní disciplíny. Prioritou je postižení smyslu, účelu a důsledků mechanismů sociální politiky. Zřetel je zaměřen i na postižení problematiky vztahu teorie a praxe a to konkrétním přehledem využívaných sociálně politických opatření (instituce, dávky). Základní linii studia tvoří analýza současných sociálně politických problémů a proces transformace české společnosti po r. 1989. Cílem přednášek je vytvořit u studentů klíčové znalosti v oblasti struktury a funkce sociální politiky jako vědní disciplíny. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - definovat základní pojmy sociální politiky, - vysvětlit podstatu a strukturu sociální politiky jako vědní disciplíny, - vymezit současné problémy sociální politiky a nastínit možné způsoby jejich řešení na poznatcích četby a z vlastní zkušenosti, - zhodnotit význam přínosu probíraných témat pro teorii a praxi v oblasti sociální politiky, - vyjádřit a formulovat postoje a hodnoty v rámci tematiky sociální politiky.
Osnova
 • Pojetí a předmět sociální politiky. Základní principy, cíle, pojmy sociální politiky. Modely sociální politiky. Teorie sociální stratifikace (Marx, Weber, Habermas ad.) Sociální stratifikace a sociální zabezpečení. Sociální pomoc a sociální služby. Politika zaměstnanosti. Zdravotní politika. Rodinná politika. Bytová politika. Vzdělávací politika. Proces transformace sociální politiky v ČR. Sociální politika ve vybraných evropských zemích
Literatura
  povinná literatura
 • KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 3., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2005. 502 s. ISBN 8073570505. info
  doporučená literatura
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální politika v evropských zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 189 s. ISBN 8024607808. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Sociální stratifikace : problém, vybrané teorie, výzkum. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 172 s. ISBN 8024600250. info
 • TOMEŠ, Igor. Sociální politika :teorie a mezinárodní zkušenost. 2. přeprac. vyd. Praha: Sociopress, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9. info
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce a splnění semestrárního úkolu.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška Ukončení předmětu: písemná zkouška
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1101
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Přemět je určen k ukončení repetentům, výuka neprobíha, na ukončení se domluvte na katedře.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SC4MK_SPOL