SC4MK_SUVI Supervize v pomáhajících profesích

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bohuslava Horská (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na úvod do sociální práce, který studenti absolvovali v průběhu bakalářského studia. Cílem předmětu je pochopení základních principů supervize jako přirozené součásti práce v pomáhajících profesích, osvojení teoretických východisek supervize a seznámení se s praktickými aspekty supervizního procesu včetně vybraných znalostí a dovedností. Předmět neposkytuje výcvik v supervizi, ale umožní kvalifikovaně zacházet se supervizí jako nástrojem kvality v pomáhajících profesích, ať v roli příjemce, zadavatele či v rámci kolegiální podpory.
Osnova
 • 1. Supervize jako nástroj zvyšování profesionální kompetence pracovníka v pomáhajících profesích a ochrana klienta. 2. Pomáhající profese; pracovník v pomáhajících profesích – motivy pomáhání, rizika profese. 3. Pojem supervize, ohraničení supervize a odlišení od podobných disciplín. 4. Cíle supervize. 5. Klasifikace supervize dle jednotlivých kritérií. 6. Funkce supervize: Funkce podpůrná, vzdělávací, řídící 7. Vývoj supervize v zahraničí a českých zemích. 8. Současné postavení supervize v pomáhajících profesích a sociálních službách, legislativní ukotvení; vzdělávání v supervizi. 9. Supervizní proces: Supervizní vztah, aktéři supervize: osoba supervidovaného, osoba supervizora. Pracovní spojenectví – vztah pracovní aliance. 10. Supervizní kontrakt. 11. Etické aspekty supervize. Rizika supervize; překážky kvalitní supervize. 12. Supervize jako učení; zrání supervize. Využití principů celoživotního učení v supervizi. Zavádění supervize v organizaci jako proces učení.
Literatura
 • BAŠTECKÁ, Bohumila, Veronika ČERMÁKOVÁ a Milan KINKOR. Týmová supervize : teorie a praxe. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 325 stran. ISBN 9788026209409. info
 • Supervize v adiktologické praxi. Edited by Jiří Broža. Vydání 1. Praha: Triton, 2009. 156 stran. ISBN 9788073872090. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 280 s. ISBN 8072545825. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 202 s. ISBN 8071787159. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • Standardy kvality sociálních služeb. Edited by Milena Johnová. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2002. 24 s. ISBN 80-86552-23-3. info
Výukové metody
přednáškový cyklus a cvičení, odborná diskuse, modelové situace
Metody hodnocení
Studenti zpracují seminární práce: Reflexe: Supervize v práci pomáhajícího pracovníka – reflexe vlastní supervizní práce v roli supervidované/ho, nebo práce vybrané osoby v roli supervidované/ho– rozsah 1 – 2 strany Ukončení předmětu písemnou zkouškou: volné otázky k rozepsání (popřípadě zkouškou ústní)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/SC4MK_SUVI