SP4BK_SP2f Specializace 2f Etopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/3.3. 40 hodin. 18 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jiří Martinec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 11. 8:00–15:50 učebna 30, So 10. 11. 8:00–15:50 učebna 30, Pá 16. 11. 8:00–15:50 učebna 30, Pá 23. 11. 8:00–15:50 učebna 30
Předpoklady
Absolvování předmětu základy etopedie SP4BK_ZSP6.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem specializace v etopedii je kompetentní znalost speciálně pedagogického procesu edukace v etopedii, v aplikaci jejích postupů v edukační praxi škol i v zařízeních preventivně výchovné péče a pro výkon ústavní a ochranné výchovy. V předmětu je kladen důraz na aktivní participaci studentů během výuky, na individuální přípravu (čtení textů a psaní jejich reflexí), na rozvíjení schopnosti nahlížet etopedickou problematiku kriticky a kreativně - samostatně i ve spolupráci s kolegy. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti mít základní vědomosti o souvislostech poruch chování a emocí, o rizikových i protektivních faktorech ovlivňujících rozvoje PCHE, o jejich projevech a formách, o edukačních potřebách dětí v riziku/s poruchou chování. Budou se orientovat v systému poradenských služeb a výchovných zařízení.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti mít základní vědomosti o souvislostech poruch chování a emocí, o rizikových i protektivních faktorech ovlivňujících rozvoje PCHE, o jejich projevech a formách, o edukačních potřebách dětí v riziku/s poruchou chování. Budou se orientovat v systému poradenských služeb a výchovných zařízení.
Osnova
 • • Etopedie – základní informace, východiska, terminologie, trendy. • Souvislosti poruch chování a kvality života dítěte – aktuálně i do budoucnosti. Porucha chování jako bariéra v přístupu ke vzdělávání a vzdělanosti. • Dynamický přístup k poruchám chování. Cílové skupiny etopedie. Teorie rezilience – ochranné a rizikové faktory. Včasná (raná) intervence. • Definice poruchy chování. • Porucha řízeného chování, neposlušnost a opoziční chování u dětí • Speciálně pedagogický proces v etopedii – principy, cíle a úkoly, fáze (prevence, intervence, rehabilitace). Informovaná intervence. • Spolupráce pedagogů se školním poradenským pracovištěm a externími institucemi (PPP, SVP, OSPOD). Systém poradenských a intervenčních zařízení. • Systém školských výchovných zařízení (preventivně výchovná péče, ústavní a ochranná výchova), tzv. náhradní výchovná péče. • Uvedení do problematiky vedení případu. Základní způsoby hodnocení chování a vyhodnocení situace dítěte/žáka (strukturované hodnocení chování, situace). Uvažování v kontextu 3P strategií. Perspektivní orientace. Uvedení do plánování intervence, zásady. • Legislativní rámec (nejlepší zájem dítěte, úmluva o právech dítěte, zákony, vyhlášky, oficiální dokumenty – OSPOD, Občanský zákoník, metodické pokyny….) • Systémový přístup k řešení edukace žáků s poruchami chování (škola, třída, pravidla kázně, hodnocení, efektivita výuky, individuální výchovný program, individuální výchovný plán, individuální plán rozvoje, standardy péče (ÚV/OV, SVP). • Poruchy chování spojená s agresí – agresivita a agrese, vandalismus, loupež, šikana, kyberšikana • Poruchy chování spojené s konfliktem - lež, záškoláctví, krádeže • Problematika kriminality mládeže (dětí a mladistvých). • Trestní odpovědnost mládeže, probace a mediace, alternativy trestů a alternativní tresty, vězeňství. • Poruchy chování spojené se závislostí - závislostní chování • Syndrom CAN, edukační kontext, vztah k rozvoji PCHE. • Specifika poruchového chování dětí ze sociokulturně znevýhodněných rodin • Poruchy chování spojené s problémy v pozornosti – ADD, ADHD, LMD. Vztah SPCH a PCHE. • Přístupy ke klasifikacím poruch emocí a chování • Vliv vrstevnického okolí na dospívající v riziku/s problémem/s poruchou chování. Identifikace, vzory. Subklutury mládeže.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Úvod do etopedie. 1. vydání. Brno: Paido, 2008. 128 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-166-9. info
  doporučená literatura
 • VOJTOVÁ, Věra a Jiří NĚMEC. Inkluzivní vzdělávání jako faktor socializace dětí se sociálním znevýhodněním. In NĚMEC, Jiří a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MUNI PRESS, 2009. s. 21-38, 17 s. pd. ISBN 978-80-210-5033-4. info
  neurčeno
 • ONDRÁČEK, Petr. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo-- : informace a podněty pro pedagogickou práci s žáky, kteří se chovají při výuce rušivě. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 170 s. ISBN 8086642186. info
 • Dítě v nesnázích :prevence, příčiny, terapie. Edited by Julian Elliot - Maurice Place. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 206 s. ISBN 80-247-0182-0. info
Výukové metody
Přednáška, individuální studium, seminární práce, stáž.
Metody hodnocení
- aktivní účast na přednáškách (účast min 50%) - individuální studium 3 knih (vypracování písemné recenze dvou z nich) - individuální studium 2 vybraných textů a vypracování písemné reflexe obou z nich - písemná zkouška (4 otevřené otázky, max 16 bodů, min 10 bodů)
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
• Bendl, S. (2011). Kázeňské problémy ve škole (Aktualiz. a dopl. vyd.). Praha: Triton. • Čapek, R. (2008). Odměny a tresty ve školní praxi (Vyd. 1.). Praha: Grada. • Červenka, K., & Vojtová, V. (2013). Východiska pro speciálněpedagogické intervence v etopedii: Resources for special educational intervention (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita. • Elliott, J., & Place, M. (2002). Dítě v nesnázích: prevence, příčiny, terapie (Vyd. 1.). Praha: Grada. • Fontana, D. (1997) Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. • HEIDBRINK, H: Psychologie morálního vývoje, 1. Vyd. Praha, Portál,1997, ISBN 80-7178-154-1 • Helus, Z. (2004). Dítě v osobnostním pojetí: obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče (Vyd. 1.). Praha: Portál. • Kauffman, J. M., & Brigham, F. J. (2009). Working with troubled children. Verona, Wis: Full Court Press. • Kauffman, J. M., & Landrum, T. J. (2013). Characteristics of emotional and behavioral disorders of children and youth (10th ed.). Boston: Pearson Education. • Kopřiva, K. (2013). Lidský vztah jako součást profese (Vyd. 7., V Portálu 6.). Praha: Portál. • Kyriacou, C. (2005). Řešení výchovných problémů ve škole (Vyd. 1.). Praha: Portál. • Leona Běhounková. (2012). Fenomén odchodu do samostatného života dítěte vyrůstajícího v náhradní výchovné péči (Vyd. 1.). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Klinika adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fak. • Macek, P. (2003). Adolescence (Vyd. 2., upr.). Praha: Portál. • Matoušek, O. (1999). Ústavní péče (Vyd. 2. přeprac. a rozš.). Praha: Sociologické nakladatelství. • Matoušek, O., & Matoušková, A. (2011). Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže (Vyd. 3., aktualiz.). Praha: Portál. • MÜHLPACHR, P.: Patologické závislosti, in: Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. 1.vyd. Brno: Paido, 1998, ISBN 80-85931-65-6 • MÜHLPACHR, P.: Sociální patologie, 1.vyd.Brno: MU, 2001, ISBN 80-210-2511-5 • Ondráček, P. (2003) Františku, přestaň konečně zlobit, nebo…. Praha: ISV. • Pelikán, J. (2002). Pomáhat být: otevřené otázky teorie provázející výchovy (1. vyd.). Praha: Karolinum. • Pelikán, J. (2004). Výchova pro život (2. přeprac. a rozš. vyd.). Praha: ISV nakladatelství. • Petty, G. (2008). Moderní vyučování (Vyd. 5.). Praha: Portál. • Pokorná, V. (2010). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování (Vyd. 4.). Praha: Portál. • Smolík, J. (2010). Subkultury mládeže: uvedení do problematiky (Vyd. 1.). Praha: Grada. • STŘELEC, S.: Studie z teorie a metodiky výchovy II, 1. Vyd. MU Brno, 2005, ISBN 80-210-3687-7 • STUCHLÍKOVÁ, I.: Základy psychologie emocí, 1.vyd., Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-553-9 • ŠTĚPÁNKOVÁ,L.: Střediska výchovné péče, in: Vítková: Otázky speciálně pedagogického • Vágnerová, M. (1997). Psychologie problémového dítěte školního věku (1. vyd.). Praha: Karolinum. • Vágnerová, M. (1999). Úvod do psychologie (2. vyd.). Praha: Karolinum. • VÁGNEROVÁ, M.: Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001a. ISBN 80-246- 0015-3 • Vojtová, V. (2008). Kapitoly z etopedie. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti I (2., přeprac. a rozš. vyd.). Brno: Masarykova univerzita. • Vojtová, V. (2008). Úvod do etopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. • Vojtová, V. (2010). Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita. • Vojtová, V., & Červenka, K. (2012). Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování: Educational needs of children at risk and with behavioural disorders (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studenti zapisují etopedii a psychopedii.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/SP4BK_SP2f