SP7MK_NEPS Neuropsychologie

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Neuropsychologie je psychologická disciplína, která studuje vztah mozku a chování a integruje do psychologie poznatky z neurologie, neurofyziologie, a to z oblasti diagnostiky i terapie. Studium vyžaduje zopakování základních informací z neurofyziologie a neuroanatomie a současně přehled některých základních koncepcí „bytí a vědomí“ z dějin filozofie. Neuropsychologie umožňuje hlubší a speciálnější pochopení všech základních psychologických kategorií od vědomí, přes poznávací procesy, emoce a motivaci až k některým problémům psychologie osobnosti. Neuropsychologie umožňuje poznání takových psychologických problémů jako je lateralita, specifické vývojové poruchy učení, sy. ADHD/ADD nebo některé poruchy řeči (např. afázie). Znalost neuropsychologie je základem při rehabilitaci v rámci speciální pedagogiky a poradenské i klinické psychologie.
Výstupy z učení
Student po absolvování kurzu zná základní vztahy mezi problémy neurologie a psychologie v rovině etiopatogeneze, terapie a rehabilitace.
Osnova
  • l. Předmět neuropsychologie. Vztah neuropsychologie a psychofyziologie. Neuropsychologie a neurologie. Vývoj neuropsychologie. 2. Filozofické a psychologické základy neuropsychologie. Problém lokalizace funkcí. Psychofyziologický problém. 3. Stavba a činnost nervového systému I. Neuron - stavba, funkce. Typy neuronů. Koncepce synapsí. 4. Stavba a činnost nervového systému II. Centrální nervový systém. Mícha. Mozkový kmen. Mozeček. Mezimozek. Velký mozek. 5. Funkční systémy velkého mozku. Levý a pravý mozek. Senzorické systémy. Základy elektrofyziologie NS. Elektroencefalografie. Evokované potenciály. 6. Problematika vědomí a bdění. Spánek, jeho průběh a poruchy. Neuropsychologie pozornosti. 7. Neuropsychologie a psychofyziologie emocí. Neuropsychologická problematika paměti. Lurijovo pojetí neuropsychologie paměti. 8. Neuropsychologie řeči. Neuropsycholingvistika. Porucha řeči. Afázie - pojem, klasifikace. 9. Vývojová dysfázie. Neuropsychologické pojetí vývojových poruch učení. 10. Neuropsychologické vyšetření. Lurijovo neurops. vyšetření - schéma Christensenové. Příklady dalších vyšetřovacích metod: minnesotský test, bostonský test, Halstead-Reitanova testová baterie a d. 11. Neuropsychologická rehabilitace. Rehabilitace jednotlivých psychických funkcí, zejména řeči. 12., 13., 14. Návštěva neuropsychologického pracoviště, event. logopedie se zaměřením na rehabilitaci afázií. 15. Perspektivy a možnosti neuropsychologie. Místo neuropsychologie ve speciální pedagogice. Test ze základů neuropsychologie.
Literatura
  • KOUKOLÍK, František. Mozek a jeho duše. Illustrated by Vladimír Renčín. 4., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. 455 s. ISBN 9788074920691. info
  • KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. 2., aktualiz. a přeprac. vy. Praha: Portál, 2011. 380 s. ISBN 9788073678913. info
  • KULIŠŤÁK, Petr. Případové studie z klinické neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 279 s. ISBN 9788024619286. info
  • BRIERLEY, John. 7 prvních let života rozhoduje :[nové poznatky o vývoji mozku a výchova dítěte]. 2. vyd. Praha: Portál, 2000. 111 s. ISBN 80-7178-484-2. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Písemný test, 70 % úspěšnost
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SP7MK_NEPS