SV4MP_ETOP Etopedie a edukace dětí s poruchami chování

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Dačevová (přednášející)
Mgr. Ema Štěpařová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem pro registrování předmětu je studium následného magisterského oboru Sociální pedagogika a volný čas v prezenční formě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání jedinců s poruchami emocí a chování. V teoretické rovině řeší a vymezuje problematiku vědního oboru etopedie; v aplikační rovině se zabývá socializačním procesem jedinců v různých aspektech a využití pro podporu jejich sociálních kompetencí.

Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- orientovat se v problematice přístupu k jedincům s poruchami chování;
- znát možnosti reedukace jedinců s poruchami chování a emocí;
- orientovat se v systému odborných pracovišť ve vztahu k dětem s poruchami chování; - chápat společenské determinanty směřující k předcházení vzniku a rozvoje poruch chování u dětí.
Osnova
 • Osnova předmětu, okruhy pro závěrečnou zkoušku:
 • 1. Etopedie a její pojetí v systému speciální pedagogiky, předmět etopedie, odlišnosti etopedie od ostatních speciálně pedagogických disciplín. Vztah etopedie a sociální pedagogiky.
 • 2. Terminologie etopedie, její vývoj, odlišnosti české terminologie, současné trendy.
 • 3. Ochrana dětí a mládeže – klíčové dokumenty: Listina základních práv a svobod ve vztahu k ochraně dětí a mládeže, Úmluva o právech dítěte. 4. Historický vývoj v přístupech k poruchám chování a jejich řešení, významné osobnosti.
 • 5. Dítě v riziku vzniku poruch chování. Charakteristika dítěte (žáka) s problémy v chování a s poruchami chování. Specifika projevů, možnosti intervence a pedagogické práce.
 • 6. Hyperkinetické poruchy chování – ADD, ADHD. Základní pravidla intervence a pomoci žákovi. 7. Poruchy chování spojené s konfliktem (disociální poruchy) – vyrušování, opoziční chování (vývoj vztahu k autoritě, vývoj morálky), nekázeň, neposlušnost.
 • 8. Asociální poruchy chování, narušení společenské normy v hodnotovém žebříčku dítěte. Záškoláctví, lež, krádež, vandalství a další asociální poruchy chování.
 • 9. Delikvence, kriminalita, agrese jako příznačné projevy dítěte s poruchami chování.
 • 10. Rodina jako rizikový faktor problémového chování. Sociální prostředí, jeho vliv na vznik a rozvoj poruch chování a význam pro modifikaci chování.
 • 11. Integrace/inkluze jedince se znevýhodněním (poruchou chování) jako prevence narušení jeho sociálního chování a sociálních vazeb.
 • 12. Vzdělávání dětí s PCHE. Nástin školských právních norem ve vztahu k edukaci dětí s poruchovým chováním. Edukace žáků s poruchovým chováním v rámci běžných a speciálních škol. Možnosti prevence a poradenství PCHE v prostředí školy.
 • 13. Systém preventivně výchovného poradenství mimo prostředí školy. PPP, SVP, SPC, NZDM.
 • 14. Institut náhradní rodinné péče; systém školských zařízení pro ústavní a ochranou výchovu.
 • 15. Výkon trestu odnětí svobody. Poslání a podstata, typy věznic. Reedukační a resocializační práce s jedincem s PECH ve věznici. Program zacházení. Mediace a probace, alternativní tresty za trestnou činnost.
Literatura
  povinná literatura
 • VOJTOVÁ,V. Poradenství v rámci školy. In Vítková, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno : MSD, 2003, s.176-182. ISBN 80-214-2359-5.
 • VOJTOVÁ,V. Edukace žáků s poruchami chování. In Vítková, M. (ed.) Integrativní školní pedagogika. Brno : MSD, 2003, s.191-203. ISBN 80-214-2359-5.
 • VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1. info
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly etopedie I., Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. 1.vyd. Brno: MU v Brně, 2004. 94 s. Učebnice. ISBN 80-210-3532-3. info
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních.
 • MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha : Portál, 1998.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie problémového dítěte školního věku. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-488-8.
 • ONDRÁČEK, P. Františku, přestaň konečně zlobit, nebo… Praha : ISV, 2003. ISBN 80-86642-18-6.
  doporučená literatura
 • Children behaving badly : could my child have a disorder? (Orig.) : Nejčastější poruchy chování dětí : jak je rozpoznat a kdy se obrátit na odborníka. info
 • KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie, 4.vyd. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-657-8.
 • ČERNÍKOVÁ, V, MAKARIUSOVÁ, V., SEDLÁČEK, V. Sociální ochrana. Praha : 1996, ISBN 80-85981-36-X.
 • ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Střediska výchovné péče. In Vítková, M Otázky speciálně pedagogického poradensví. Brno : MSD, 2003, s.191-193. ISBN 80-214-2359-5.
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách, 1.vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-123-1.
 • VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2001. ISBN 80-246- 0015-3.
 • ELLIOTT, J; PLACE, M. Dítě v nesnázích, 1.vyd.. Havlíčkův Brod : Grada, 2002, ISBN 80-247-0182-0.
 • KOLÁŘ, M. Bolest šikanování, 1.vyd. Praha : Portál,1998. ISBN 80-7178-513-X.
 • BEDNÁŘOVÁ, Z., PELECH, L. Sociální práce na ulici, 1.vyd. Brno : Jan Šabata. ISBN 80-7239-048-1.
 • Zákon o rodině a související předpisy sociálně-právní ochrany dětí. Ostrava, ÚZ, Sagit, číslo 666, 2001.
 • ČECH, T. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy I. Brno : MSD, 2002. ISBN 80-86633-00-4.
 • VOCILKA, Miroslav. Vybrané statě z etopedie. Vyd. 1. Most: Regionální středisko výchovy a vzdělávání, 1994. 91 s. info
  neurčeno
 • Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů ze dne 25. června 2003.
Výukové metody
Přednáška s podněty k samostudiu a individuální přípravě ke zkoušce.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení předmětu: zkouška.
Požadavky pro ukončení předmětu: tereotická orientace v oboru, znalost zákonů, metodických pokynů a strategií k problematice; úspěšné složení zkoušky.
Informace učitele
E-learningová podpora výuky: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1242
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/SV4MP_ETOP