SZ6067 Zpracování a analýza kvantitativních dat pro závěrečné práce

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6067/01: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 učebna 38, M. Spurná
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podpořit studenty při kvantitativním zpracování dat v závěrečných, bakalářských a diplomových pracích. Kurz se zaměřuje se především na deskriptivní statistiku a návazně i na základní statistickou inferenci. Student bude seznámen s tím, že různé možnosti sběru dat, úrovně měření a volby výběru výzkumného souboru souvisejí s různými statistickými postupy a analýzami. Zohledněn bude i výzkumný problém a práce s hypotézami. Na zdrojové matici bude představeno užití základních analýz, které umožní pohlédnout na vlastnosti získaných dat, jako je normalita rozložení dat, konstruktová validita, reliabilita apod. Kurz nabídne studentovi i možnosti interpretace výsledků ze základních analýz (deskriptivních a induktivních) a jejich možné grafické znázornění.
Výstupy z učení
Absolvent kurzu je schopen určit úroveň měření, zvolit vhodný postup přípravy kvantitativních dat pro zpracování, vhodný postup zpracování a analýzy dat a interpretace a znázornění výsledků. Chápe základní vědecké principy práce s daty a výsledky. Umí pracovat ve statistickém softwaru a zpracovávat data také v Excelu, včetně prezentace výsledků. Zná základy adekvátní interpretace výsledků ve vazbě na použité analýzy. Umí výsledky a závěry srozumitelným způsobem ústně a písemně prezentovat. Absolvent je schopen uplatnit tyto poznatky ve vlastním výzkumu tak, že postupy výzkumu odpovídají požadavkům relevance, adekvátnosti a správnosti.
Osnova
  • Hlavní témata (osnova) 1. Typy dat, úrovně dat, možnosti jejich zpracování a analýzy. Rozložení dat ve vazbě na možnosti jejich analýzy. 2. Příprava datové matice, kódování proměnných a hodnot, pravidla přepisu dat. Čištění a kontrola dat. 3. Základní analýzy vlastností získaných dat. Deskriptivní statistika (medián, modus, průměr, odchylka, kvartily,...). Tabulky a grafy ve statistickém softwaru a Excelu. 4. Induktivní statistika v SPSS/Statistice. Testování hypotéz. Kritéria volby statistického testu (typ proměnné, normalita rozložení dat,…). Přehled základních statistických testů a podmínky jejich užití (význam pravděpodobnostního výběru). Sekundární statistiky (chí-kvadrát, t-test/U-test, ANOVA/Krusal-Wallisův test, korelace, regrese, faktorová analýza). Statistická a věcná významnost. Výběr výsledků pro prezentaci dle APA normy. 5. Možnosti grafického znázornění výsledků: tabulky, typy grafů a jejich použití (histogram, pruhový, sloupcový, krabicový, bublinový, výsečový/koláčový, bodový, spojnicový, paprskový aj.), úprava dle APA normy. Principy prezentace výsledků v závěrečných pracích. 6. Interpretace výsledků, generalizace, extrapolace. *************************************************************************************************** Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál. Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Munipress. American Psychological Association (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author. Doplňková literatura: Disman, M. (1993). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Gall, J. P., Gall, M. D., & Borg, W. R. (1999). Applying educational research. New York: Longman. Gavora, P., et al. (2010). Elektronická učebnica pedagogického výskumu. [online]. Bratislava: Univerzita Komenského. Dostupné z http://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/ Gavora, P. (2012). Tvorba výzkumného nástroja pre pedagogické bádanie. Bratislava: SPN. Field, A., & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. Los Angeles: Sage. Chvál, M., Procházková, I., & Straková, J. (2015). Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy. Praha: ČŠI. Urbánek, T., Denglerová, D., & Širůček, J. (2011). Psychometrika. Praha: Portál. Soukup, P. & Rabušic, L. (2007). Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis, 43(2), s. 379-395.
Literatura
    doporučená literatura
  • FIELD, Andy a Jeremy MILES. Discovering statistics using R. SAGE, 2012. ISBN 978-1-4462-0045-2. info
  • FIELD, Andy. Discovering statistics using SPSS for Windows : advanced techniques for the beginner. 1st pub. London: SAGE Publications, 2000. xii, 496 s. ISBN 0-7619-5754-5. info
Výukové metody
Seminář, praktická cvičení, individuální práce.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení semináře Student se aktivně účastní seminářů. Za pomocí statistického programu (SPSS nebo Statistica aj.) a vhodných analýz relevantně zpracuje matici dat do výsledků tak, aby odpovídaly na kladené výzkumné otázky. Závěry z výzkumu ústně prezentuje v závěru semestru svým kolegům. Při prezentaci prokáže i porozumění základním výzkumným postupům.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/SZ6067