SZ7BK_BiEV Environmentální vzdělávání

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/.3. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (přednášející)
RNDr. Barbora Javorová (přednášející)
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. (přednášející)
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (přednášející)
Bc. et Bc. Jan Fikejs (pomocník)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- zařadit environmentální výchovu do platných kurikulárních dokumentů
- vysvětlit rozdíl mezi ekologií a environmentalistikou
- vysvětlit základní ekologické pojmy (populace, společenstvo, ekosystém);
- charakterizovat globální environmentální problémy; - vysvětlit jak likvidovat jednotlivé typy odpadů;
Osnova
 • 1. Průřezové téma Environmentální výchova v rámci RVP ZV. 2. Ekologie a environmentalistika - základní pojmy. 3. TUR a jeho předpoklady. 4. Základní ekologické pojmy (populace, společenstva, ekosystém, faktory). 5. Toky látek a energií, ochrana přírody, druhů. 6. Regionální ekologie a chemie. 7. Polutanty, toxicita, prevence. 8. Odpadní látky. 9. Energie. 10. Životní prostředí obecně – úvod. 11. Životní prostředí České republiky. 12. Krajina.
Literatura
  povinná literatura
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání: verze platná od 1. 9. 2016 [online]. (2016). Praha: MŠMT [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2016.pdf
 • LAŠTŮVKA, Zdeněk a Pavla KREJČOVÁ. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 8085615932. info
  doporučená literatura
 • HOUGHTON, John Theodore. Globální oteplování : úvod do studia změn klimatu a prostředí. Praha: Academia, 1998. 228 s. ISBN 8020006362. info
 • BEGON, Michael, John L. HARPER a Colin R. TOWNSEND. Ecology : individuals, populations and communities. 3rd ed. Cambridge: Blackwell Science, 1996. xii, 1068. ISBN 086542845X. info
 • GRALLA, Preston. Jak pracuje životní prostředí : [klíčové problémy v souvislosti s životním prostředím]. Illustrated by Cherie Plumlee. Brno: Unis, 1995. 212 s. : i. info
 • LOSOS, Bohumil, František KUBÍČEK a Zdeněk ŠEDA. Základy obecné ekologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 258 s. info
  neurčeno
 • MÖLLER, Detlev. Chemistry for Environmental Scientists. Berlín: Walter de Gruyter, 2015. 379 s. ISBN 978-3-11-040999-4. info
 • KADRNOŽKA, Jaroslav. Energie a globální oteplování : Země v proměnách při opatřování energie. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2006. 189 s. ISBN 8021429194. info
 • BERGSTEDT, Christel, Martin Erik HORN, Helmut F. MIKELSKIS, Rolf WINTER, Volkmar DIETRICH a Klaus LIEBERS. Člověk a příroda. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2005. 64 stran. ISBN 8072383418. info
 • BOTKIN, Daniel B. a Edward A. KELLER. Environmental science : earth as a living planet. 4th ed. New York: Wiley, 2003. 1 v. ISBN 0471389145. info
Výukové metody
Forma výuky: hromadná-frontální, hromadná-samostatná práce Metody výuky: přednáška, práce s literaturou.
Metody hodnocení
Metody pro ověření výstupů učení: písemný test, ústní rozprava. Závěrečné hodnocení: základní orientace v problematice - ověření vědomostí pomocí testu případně při ústní rozpravě. Pro získání kolokvia je třeba dosáhnout v testu aspoň 70 %. Vědomosti studentů, kteří získali 60-69 % budou následně prověřeny při ústní rozpravě. Pokud studenti získají z testu 59% a méně, musí test opakovat.
Informace učitele
Předmět poskytuje odborný základ pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova. Obsahová náplň vychází ze čtyř tématických okruhů průřezového tématu Evironmentální výchova: 1. Ekosystémy 2. Základní podmínky lidského života 3. Lidské aktivity a problémy životního prostředí 4. Vztah člověka k prostředí Kolokvium bude uděleno na základě písemného testu a ústní rozpravy (viz výše). Na termín testu a ústní rozpravu je třeba se zapsat přes IS. Rozpravu lze vykonat pouze u vyučujícího, ke kterému student patří dle počátečního písmene svého příjmení.
Příslušnost studentů ke zkoušejícím pro období podzim 2016: studenti s příjmením na A-J (včetně): Dr. Vodová studenti s příjmením na K-M (včetně): Dr. Ptáček studenti s příjmením na N – Š (včetně): Doc. Sládek studenti s příjmením na T-Ž(včetně): Doc. Hofmann
Opakující studenti řeší včas ukončení předmětu s vyučujícím, ke kterému náleželi v minulém roce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.